Listahan ng Q&A ni Bro. Eli Soriano

Ang Dating Daan By Demand by Bro. Eli Soriano

Ang Dating Daan By Demand by Bro. Eli Soriano

Alam niyo ba na ang 1300 mahigit na Q&A nang programang Ang Dating Daan By Demand sa pangunguna ni Bro. Eli Soriano ay nakalagay na din sa YouTube?

Opo, tama kayo nang nabasa. Maaari niyo nang mapanood ang mga ito sa pamamagitan lamang nang pagpunta sa YouTube sa address na YouTube.com/ADDByDemand . At naririto ang listahan ng Q&A…

T001-How do we know if someone is a prophet of God or a false prophet? [1][2]
T002-May palatandaan ba na ibinigay ang Dios upang makilala ang mangangaral na sinugo Niya? [panoorin]
T003-Ano ang palatandaan ng tunay na sugo ng Dios sa panahong ito? [panoorin]
T004-Papaano makikilala ang sinugo ng Dios at ang kaniyang intensiyon? [panoorin]
T005-Papaano malalaman kung ang mangangaral ay nagsasabi ng totoo? [panoorin]
T006-Pagkakakilanlan sa mangangaral na sa Dios. [panoorin]
T007-Magkakaroon din ba ng babaeng mangangaral? At anong magiging parusa ng Dios sa mga bulaang mangangaral? May kapatawaran din ba sila? [panoorin]
T008-Nasusulat din ba sa Biblia na may mabuting mangangaral na lalabas sa panahong ito? [panoorin]
T009-Ano ang meron sa sugo ng Dios at nakakapagpabago sa buhay ng tao? [panoorin]
T010-Nuong kayo’y nagpasimulang mangaral, sa anong paraan kayo tinawag ng Dios – sa panaginip o sa kapahayagan? [panoorin
T011-Sino ang kinakasihan ng Dios na mangangaral sa panahong ito? [panoorin]
T012-Ano ang batayan o criteria na ang isang mangangaral ay sa Dios? [panoorin]
T013-Bakit ang mga naunang mangangaral na sinugo ng Dios ay binigyan ng kaloob na magpagaling ng maysakit at bumuhay ng mga patay? Bakit kayo na isinugo Niya sa panahong ito ay hindi binigyan ng ganuong kaloob? [panoorin]
T014-Paano makasisiguro na ang aral na iniaaral ay sa Dios o sa demonyo? [panoorin]
T015-Bukod sa pagka Pilipino ano pa pong lahi kayo? [panoorin]
T016-Maraming babae ang puwedeng ma-attract sa tulad ninyo. Kayo ba’y nakaranas na ng tunay na pagibig? [panoorin]
T017-Nasa Biblia ba ang salitang Ang Dating Daan? [1][2]
T018-Ano ang ibig sabihin ng Ang Dating Daan? [panoorin]
T019-Sino ang founder ng Ang Dating Daan? Saan at kailan ito nagsimula? [panoorin]
T020-Kailan nagstart ang Ang Dating Daan at bakit Ang Dating Daan? [panoorin]
T021-Ano ang pinagkaiba ng Ang Dating Daan sa ibang relihiyon samantalang iisa lang naman ang pinag-uusapan iyong tungkol sa Biblia? [panoorin]
T022-Sa tuwing may tanong lagi kayong may sagot kaagad. Anong meron sa inyong samahan na wala sa iba? [panoorin]
T023-Ano ang pinagkaiba ng Kapatirang Dating Daan sa ibang relihiyon? [panoorin]
T024-Ano ang malaking kaibahan ng iniaaral ninyong ebanghelyo sa ibang relihiyon o iglesia? [panoorin]
T025-Ano ang tunay na iglesia na itinatag ng Dios? [panoorin]
T026-Ano ang mga batayan ninyo na kayo ang tunay at tamang sektang dapat aniban? [panoorin]
T027-Nasa Iglesia ng Dios ba ang tunay na kaligtasan? [panoorin]
T028-Sa mga kaanib ng inyong samahan, meron ba silang assurance na sila ay maliligtas? [panoorin]
T029-Ano ang katiyakan ng kaligtasan ng iglesiang itinatag ninyo? [panoorin]
T030-Ano ang aral ukol sa assurance of salvation, paano ako makakasiguro na ito na ang tama o katotohanan? [panoorin]
T031-Is there one true religion? If there is, what are the rewards of being a believer of this religion? [panoorin]
T032-Do you claim to be the restored Church of God? If so, on what biblical basis? [panoorin]
T033-What do you mean by The Old Path? [panoorin]
T034-Pag lumipat ba ako sa Ang Dating Daan, ang hanapbuhay ko ba’y magiging maganda ang resulta? [panoorin]
T035-Bakit ang pagbinyag ng inyong samahan ay kailangang ilubog sa tubig? [panoorin]
T036-Ano ang ibig sabihin ng doktrina at bakit kailangang magpadoktrina bago umanib? [panoorin]
T037-Nagpapadoktrina ako at iyon ang naging dahilan kaya nagalit sa akin ang magulang ko. Ano ang gagawin ko? [panoorin]
T038-Sa inyong samahan, sa tuwing nananalangin bakit umiiyak? [panoorin]
T039-I’m wondering bakit ang mga girls nakapalda? Is it a requirement? [panoorin]
T040-Bakit mahigpit ninyong ipinagbabawal sa inyong kapatiran ang pagsusuot ng alahas? [panoorin]
T041-Kayo ba ay nakasisiguro na kayo ay maliligtas? [panoorin]
T042-Kung halimbawa hindi ko alam na may relihiyong Ang Dating Daan, may pag-asa ba akong maligtas o wala? [panoorin]
T043-Sa mga tribo lalo na sa mga bundok na hindi nakakarinig ng salita ng Dios, maliligtas ba sila? [panoorin]
T044-Paano malalaman ng isang tao kung siya ay ligtas? [panoorin]
T045-Sapat na bang maniwala at sumampalataya sa kinagisnang relihiyon? [panoorin]
T046-Totoo bang hindi maliligtas ang tao sa pag-anib sa relihiyon at bautismo, sa awa lang daw tayo maliligtas? [panoorin]
T047-Ano ang mangyayari sa mga bata sa paghuhukom? [panoorin]
T048-May kaligtasan o may kapatawaran ba ang isang taong nagkasala? [panoorin]
T049-Mayroon bang chance maligtas o magsama sa buhay na walang hanggan ang pamilyang magkakaiba ang relihiyon? [panoorin]
T050-Mayroon bang relihiyon na makapagliligtas sa tao? [panoorin]
T051-Sino ang may hawak ng kaligtasan ng tao, ang Dios ba o ang tao? [panoorin]
T052-Ano ang mga batayan na nagpapatunay na ang mamanahin ng mga maliligtas ay ang kaharian ng Dios sa langit?
T053-Papaano ba maliligtas?
T054-Kung sakaling unfortunately napasama ka sa maling relihiyon wala na bang pag-asa na maligtas?
T055-Ano ang matibay na katibayan ng kaligtasan?
T056-Is it true that faith alone saves?
T057-Bakit ba ang tao ay kailangang maligtas?
T058-Ano ang tunay na kaligtasan na puwedeng puntahan ng isang tao?
T059-Ano ang unang hakbang upang maligtas?
T060-Hindi ba ang kaligtasan ng tao’y nababatay sa kanyang pananampalataya at hindi sa kung ano ang kanyang religion?
T061-Papaano ako maliligtas sa mga huling araw?
T062-Ano ang dapat kong gawin para maligtas? At kung ako’y ligtas na at nagkasala, halimbawa nakapatay, ligtas pa rin ba ako?
T063-Ano ang makapagliligtas, relihiyon o pananampalataya?
T064-Nasa offering ba o pagbibigay ng pera ang kaligtasan?
T065-Is once saved always saved biblical?
T066-Nasusulat ba sa Biblia na ang ozone layer ay masisira
T067-Why are some children born with Down syndrome or disability and some are perfectly fit? Is God fair?
T068-Tungkol sa kalusugan. Ang pag-inom ba ng gatas ng mga may edad na, mabuti pa rin ba sa isang tao iyon?
T069-Ano ang masasabi ng Biblia sa cloning at genetic engineering? Masasabi bang cloning ang pagkakalikha kay Eva na galing sa katawan ni Adan?
T070-Saan galing ang Biblia?
T071-Ano ang mga katunayan na ang Biblia ay totoo at karapatdapat paniwalaan?
T072-Totoo bang may Dios na lumalang sa sangkatauhan?
T073-Ano ba talaga ang purpose ng buhay?
T074-Ang langit ba may kawakasan?
T075-Ang kaligtasan ba ay nawawala sa isang tao?
T076-Maliligtas ba ang taong sarado ang isip sa aral ng Biblia na ang pinaninindigan lang niya ay maling pananampalataya niya?
T077-Maliligtas ba ang mga taong nakakakilala sa Dios pagkatapos ay bumalik sa bisyo?
T078-Naniniwala ako na ang Kristiyano ay hindi nananatiling ligtas kundi may tinatawag na pagpapakabanal pa habang nabubuhay. Gaano ito katotoo sa Biblia?
T079-Lahat ba ng relihiyon ay may kaligtasan?
T080-About the sanctity of marriage o iyong kasagraduhan ng kasal. Hindi ba sa Biblia may sinasabing walang sinoman ang maaaring makapaghiwalay sa dalawang taong pinagbuklod o pinag-isa ng Dios? Sa ngayon bakit may mga annulment, legal separations or null or void marriages na sinasabi?
T081-Kailan ba natin masasabi na ang dalawang tao o ang mag-asawa ay pinagsama ng Dios?
T082-Ano ang pagkakaiba ng ikapu at abuloy? Alin ang pinakamahalaga sa Dios na dapat sundin?
T083-Bakit lahat ng relihiyon ay may kani-kaniyang style ng pag-aabuloy? Nasa Biblia ba ito?
T084-Does the Bible say anything about giving contributions?
T085-Ano ang ikapu sa inyong relihiyon?
T086-Anong magandang gawin ko para makamit ko ang buhay na walang hanggan?
T087-Lahat ba ng sulat ng mga apostol at propeta ay kinasihan ng Dios?
T088-Paano nabuo ang sipi ng Biblia at bakit iba-iba ang paniniwala tungkol sa Biblia?
T089-Nasa Biblia ba ang paghahamon ng pakikipagtalastasan sa isang tao?
T090-Ano ang pinakapuso ng Biblia?
T091-Is the alleged gospel of Judas part of the Bible or not?
T092-Bakit kayo nakikipagdebate, pagkakakilanlan ba iyan ng pagiging sa Dios?
T093-Ang pakikipagdebate ba sa salita ng Dios ay puwedeng gawin kahit saang lugar?
T094-Ang patay ba’y bumabalik at nagpaparamdam?
T095-Kasalanan ba ang sumamba sa mga rebulto kasi bilang simbolo lang namin iyon?
T096-Naniniwala ka ba na sinasabi sa Isa. 66:22-23 na ang araw sa pagsamba sa Dios sa bagong langit at bagong lupa ay araw ng Sabado?
T097-Ilang beses ginagawa ang pagdarasal sa isang araw?
T098-Bawal na ba sa ngayon ang Lord’s Prayer?
T099-Paano ko malalaman na dinidinig ng Dios ang panalangin ko?
T100-Sino mas mataas, ang Ama o si Cristo?
T101-Paano malalaman kung ang isang himala ay sa Dios?
T102-Ano ang dating landas na sinasabi ng Panginoon sa Jer. 6:16?
T103-Bakit nakipagtalo si Arkanghel Miguel sa katawan ni Moises, anong meron doon?
T104-Sa Apoc. 8:11, bakit maraming namatay dahil sa tubig na pumait?
T105-Paano ako makalalapit sa Dios para ako maging dapat sa kanya?
T106-Bakit hanggang ngayo’y hindi pa dumarating ang Cristo?
T107-Hanggang ngayon ba sa langit, nanduon pa ang bakas ng sugat ni Cristo?
T108-Bakit mapalad ang pagiging dalaga sa Biblia?
T109-Sa kinabibilangan kong relihiyon, ipinangingilin namin ang araw ng Sabbath o ang Sabado at may mga pagkain din kaming pinagbabawal. Dapat ba itong sundin dahil nakasulat sa Biblia?
T110-Hindi ba’t gumawa si Hesus ng alak? Bakit bawal uminom?
T111-Nasa Biblia ba na bawal ang pag-inom ng alak?
T112-May aral ba ang Biblia sa ipinagbabawal na pagkain?
T113-Ang isang araw ba sa Dios ay katumbas ng isang libo sa atin?
T114-Ang espiritu ng taong namatay na ay nasa kamay ng Dios. Ano po ba ang kalagayan doon ng espiritu ng taong namatay?
T115-Kung ang pula’y larawan ng kasalanan, mas maganda ba na hindi na ito gamitin tulad sa damit, sapatos o gamit pang-araw-araw?
T116-Mga ilang kasalanan ba bago itiwalag ang isang kaanib sa iglesia ng Dios?
T117-Bakit hindi kayo tumatanggap ng abuloy sa hindi ninyo kapananampalataya?
T118-Tamang confession o pangungumpisal.
T119-Totoo ba ang karma? Kung totoo, kailan ito matatapos?
T120-Nasusulat ba na during panalangin ay sasagot ng “opo” o “siya nga po”?
T121-Totoo ba talaga na may reincarnation?
T122-Ang pagsubok ba ay galing sa Panginoon at bakit nagkakaroon ng problema katulad sa pamilya o sa mga may-asawa?
T123-Totoo ba ang mga dinosaurs? Kasama ba silang nilikha kasabay ng mga ibang hayop?
T124-Ano ang kahulugan ng speaking in tongues?
T125-Lay hands o pagpapatong ng kamay.
T126-Ano ang mahalaga sa buhay ng tao, ang kaniyang pagsilang o ang kaniyang kamatayan?
T127-Saan ba nanggaling ang salitang Biblia?
T128-Bakit hindi ibinigay ng Dios ang kaalaman sa Biblia sa mga marunong na tao sa mundo?
T129-Sino ang nakadiskubre ng Biblia?
T130-Paano nadiskubre ang Biblia at sino ang gumawa nito?
T131-Ano ba talaga ang utos ng Dios na pagsamba? Sa ikapitong araw ba?
T132-Totoo bang namamana ang kasalanan?
T133-Ang nilikha’y babae at lalake. Ginusto ba ng Dios na may bakla at tomboy pati bulag, pipi, at bingi?
T134-Lahat ba ng klase ng kamatayan ay kalooban ng Dios?
T135-Paano ko ba malalaman kung ang isang bagay ay talagang bigay ng Dios?
T136-Magkaiba ba ang espiritu ng bata at saka ng matanda na?
T137-Gaano katotoo na ang espiritu ng isang taong namatay ay mag-i-stay pa ng 40 days and 40 nights sa lupa?
T138-Dapat na ang lalaki ang manguna sa pamilya. Paano iyong ina-under sila ng asawa?
T139-Papaano makakatagpo ang babae ng isang mabait, mabuti, at maka-Dios na mapapangasawa?
T140-Kailangang maging mataas ang lalaki sa babae. Paano kung mali na ang lalaki, kailangan pa bang sundin naming mga babae iyon?
T141-Ano ang aral ukol sa pre-marital sex?
T142-Ang pagiging tomboy at bakla ba ay isang kasalanan?
T143-Wala bang kaligtasan ang mga bakla at tomboy kung hindi naman nilalabag ang kagustuhan ng Dios?
T144-Bakit hindi n’yo sinasamba si Mama Mary?
T145-Hindi ba si Cristo ay Dios din? Bakit sinabi ni Cristo na, “Kapag nakita ako ay nakita na rin ang Ama”?
T146-Sino gumawa ng planeta? Ano purpose ng planeta?
T147-Mayroon bang ibang nilalang na existing sa kalawakan o sa ibang planeta?
T148-Paano ba ang tunay na pagpapatawad?
T149-Paano magkakaroon ng kayamanan sa langit ang isang tao at paano maiipon ito?
T150-Malapit na daw dumating si Jesus. Kailan ba talaga darating si Jesus?
T151-Mayroon bang hindi alam ang Dios?
T152-May nakasulat ba sa Biblia na pangkontra sa kulam?
T153-Bakit kung kailan gustong makasunod sa aral ng Dios ang tao saka dumarating ang tukso?
T154-Lahat ba ng nagawa ni Cristo ng magkatawang-tao siya’y naaayon sa plano o kagustuhan ng Ama?
T155-Ang paraisong pinanggalingan ni Adan at Eva’y nasa langit ba o nasa lupa?
T156-Paano ang tamang pagpupuri sa Panginoon?
T157-Sumasanib ba ang Dios sa tao?
T158-May nakarating na ba sa langit?
T159-Karumaldumal ba sa Dios ang lalaking may mahabang buhok?
T160-Biblically speaking ano ang dapat sundin ang puso ba o isip?
T161-Naglalakbay ba ang kaluluwa at ito ba’y napapagod?
T162-Bakit nilikha ng Dios sa pamamagitan ng alabok ang tao?
T163-Nagtatakwil ba ang Dios?
T164-Bakit iba-iba ang paniniwala samantalang isa lang ang Biblia na gamit?
T165-Bakit nabuhay ang tao kung mamamatay din lang naman?
T166-Bakit may Dios?
T167-Naniniwala ba kayo sa Pasko at Bagong taon? Kung naniniwala o hindi, bakit?
T168-Ano ang dapat gawin ng isang tao para makaiwas at makapagpigil sa sarili na hindi makaganti sa masama?
T169-May nilalang ba ang Panginoon na hindi nakikita sa mga paligid?
T170-Ano ang gamot sa makakalimutin?
T171-Nasusulat na bawal ang pumatay. Papaano ang mga kapatid na sundalo o di kaya ay pulis, hindi ba’t nakakapatay sila? Maliligtas ba sila?
T172-May paliwanag ba sa Biblia kung bakit nilawakan ng Dios ang tubig kaysa lupa?
T173-Paano ang paghingi ng tawad sa Dios at paano malalaman kung pinatawad na ng Dios?
T174-Ang pagiging palabiro ba o palatawa ng isang tao ay nauuwi sa pagiging makasalanan?
T175-Bilang kabataan, papaano ako magiging malinis sa harap ng Panginoon?
T176-Ang isang libong taon na paghahari ni JesuCristo, literal ba iyon?
T177-Sino si Maria Magdalena sa buhay ni Jesus?
T178-Magkakakilala pa ba sa kabilang buhay ang mga magkakamaganak at magkakaibigan?
T179-Ang sakit ba ng tao’y kalooban ng Dios?
T180-Ano ang layunin ng Dios sa paglikha Niya sa atin?
T181-Paano matatanggal ang desire o addiction ng kabataan sa mga materyal na bagay?
T182-Hindi ba masamang lumipat sa ibang relihiyon? Wala bang masamang mangyayari sa buhay ko?
T183-Magkakakilala pa ba sa langit? Paano kung mapunta sa impiyerno magkakakilala pa rin ba?
T184-Kung sakaling hindi lumabag sina Adan at Eva sa kautusan ng Dios, dadami ba ang tao sa mundo?
T185-Sino ang unang nilikha, ang tao o ang anghel?
T186-Is it true that there is a hell?
T187-Ano ang katotohanan sa salitang impiyerno, ito ba’y libingan?
T188-Lahat ba tayo’y makasalanan at tayo ba’y may original sin?
T189-Bakit hindi na kailangang isama sa panalangin ang kaluluwa ng patay?
T190-Dapat ba na ang communion ay ginagawa every week?
T191-Obligado ba tayo na ang bawa’t bata na isisilang kahit dalawang linggo pa lang ay dapat binyagan?
T192-Bakit ipinagbabawal ang pagsamba sa mga rebulto?
T193-Masama ba ang pamahiin? Kasi sabi nila, wala namang mawawala kung maniwala sa pamahiin. Kasalanan ba ito sa Dios?
T194-Ano ang purpose ng buhay, bakit may buhay sa mundo?
T195-What is the proper way of praying?
T196-Obligasyon ba ng tao na lumuhod o yumukod sa panahon ng pagdarasal sa panahon ng pagtitipon gaya ng ginagawa ng inyong grupo?
T197-Ano ang tamang panalangin sa Dios? Kailangan pa bang magkrus o ipagsigawan ang panalangin o magdarasal lang ng taimtim?
T198-Kapag ang ibang tao’y ipinapanalangin ko, tinatanggap ba ng Dios iyon?
T199-Paano ang tamang pagdarasal para tayo pakinggan ng Dios?
T200-Tama ba sa isang Kristiyano na magdasal na lang sa sarili niya at huwag nang pumasok sa simbahan?
T201-Tungkol sa paglakad ng nakaluhod.
T202-Nasa Biblia ba ang tungkol sa family planning?
T203-Saan sa Biblia nakasulat ang tungkol sa teenage years ni Jesus?
T204-Wala bang nakalagay na nagkaanak uli si Adan at Eva? Huli na si Set?
T205-Nagkaroon na ba ng katuparan ang lahat ng hula ng mga propeta o kalahati pa lang? Ano ang ratio ng natupad sa hindi pa?
T206-Paliwanag tungkol sa sinabing “Ang babae ay mas mapait kaysa kamatayan.”
T207-Sa Hukom 13:5, ano ang ibig sabihin ng Nazareo sa Dios?
T208-Mababasa ba sa Biblia ang paggamit ng mga instrument sa paghahandog ng awit sa Dios?
T209-Bakit umabot ng 930 years si Adam? At gaano katotoo sa Biblia na ang isang araw sa Dios ay isang libong taon sa tao?
T210-Ano ang ibig sabihin ng tupang wala pa sa kawan?
T211-In reading the Bible, where am I going to start?
T212-Saan talaga nagsimula o nanggaling ang Biblia? Paano nasalin iyon until now na nagkaroon ng Bibliang ganyan kakapal at lahat ng nangyari nang sinauna ay nababasa natin?
T213-Sapat na ba ang sumampalataya lang at tanggapin si Jesus ay ligtas na?
T214-Nakasulat ba sa Biblia ang ginagawang pagdarasal at pagsisiyam sa mga namatay? Kalugod-lugod ba ito sa Dios?
T215-Totoo ba ang soulmate?
T216-Bakit kailangan pang maipako si Cristo sa krus para matubos tayo sa kasalanan gayong may bautismo naman para maligtas?
T217-Anong gustong ipahiwatig ni Cristo nang siya’y maglakad sa ibabaw ng tubig?
T218-Sa kasalan sa Cana Galilea, bakit pinagsabihan ni Cristo si Maria na huwag siyang pangunahan sapagkat iyon ay hindi pa niya panahon?
T219-Kung sa aking paghahanap ay inabot ako ng kamatayan, ako ba’y may pagasang maligtas?
T220-Mortal sin bang hindi pag-aralan ang aral ng Dios?
T221-Bakit sinisisi ni Kristo ang Ama nang siya’y malapit nang lagutan ng hininga sa pagkakabayubay niya sa krus?
T222-Ano ang dahilan bakit nilikha ng Dios ang tao?
T223-Bakit kailangang tayo pa ay magkanya-kanya ng paniniwala samantalang tayo naman ay iisang Biblia lamang ang ginagamit?
T224-Paano mararamdaman kung ikaw ay tinatawag na ng Dios?
T225-Paano nalaman o nakilala nila Pedro na sila Moises at Elias ang nakita nila sa bundok?
T226-Sabi sa Biblia tayo’y galing sa alabok. Saan galing ang Dios?
T227-Totoo ba na ang computer ay gamit ng antichrist?
T228-Kung mapagpatawad ang Dios bakit nagkakaroon ng earthquake, tsunami, pati mga batang walang malay namamatay?
T229-Sino kinatakutan ni Cain nung pinatay niya si Abel? Para kanino ang tanda ng Dios kay Cain? Sino at anong lahi ang asawa ni Cain?
T230-Kailan dapat maglingkod ang tao sa Dios?
T231-Bakit pinahihintulutan ng Dios magkaroon ng sakit ang tao?
T232-Natutuwa ba ang Dios kapag sinasaktan ng tao ang sarili niya o pinahihirapan halimbawa penitensiya?
T233-Ano ba ang tunay na pangalan ng Dios?
T234-Paano namatay si Judas? Kasi sabi sa Mateo ay nagbigti samantalang sa Gawa ang sabi’y nagpatihulog, alin ang totoo?
T235-Kapag namatay ang tao, saan mapupunta ang kaluluwa?
T236-Ano ang purpose ng Dios bakit Niya nilikha ang sangkatauhan?
T237-Si Kristo ba at ang Ama ay iisa lang?
T238-Totoo ba na ang sanggol na nasa sinapupunan ng ina ay may kasalanan na rin?
T239-Ano ang ginawa ng ina ni Jesus mula nang siya’y hinuli ng mga Hudyo hanggang sa siya’y ipako sa krus?
T240-Paano hahatulan ng mga banal ang mga anghel?
T241-Totoo bang nilalang din ng Dios ang mga lamang-lupa at mga bad spirits?
T242-May senyales ba ang tao kung siya’y malapit nang mamatay?
T243-Sang-ayon ba ang Biblia na tawaging God the Holy Spirit?
T244-Ano ang nararapat na pagsasama ng pamilya na magkakaiba ng pananampalataya?
T245-Ang tao ba ay binubuo ng body, soul and spirit (the trichotomous concept) or body and soul only?
T246-Bakit hindi lahat ng sumasampalataya ay sa Dios?
T247-May tanong pa ba sa Biblia na mahalaga’t may kinalaman sa kaligtasan na hindi pa natatanong?
T248-Gaano kabigat ang tinatawag nating mortal sin at ano ang maaaring maging kapatawaran nito?
T249-Bakit tayo nagkaroon ng pangalan?
T250-Ipinako si Jesus at namatay para tubusin ang tao sa sanlibutan, ibig bang sabihin ligtas na lahat ng tao?
T251-Ilan ba ang Dios?
T252-Saan nagmula ang Dios?
T253-Bakit nabuhay pa ang tao kung mamamatay din lang?
T254-May connection ba ang konsensya sa takot sa Panginoon?
T255-Ano ibig sabihin ng pagpapatawad – may nagsasabi kasi “pinatatawad ko na siya huwag lang siyang magpapakita sa akin”?
T256-Kung may nagawa akong kasalanan, paano ko malalaman kung napatawad na ako?
T257-Totoo ba na hangga’t hindi naipapahayag ang evangelio ni Cristo sa lahat ng tao ay hindi muna darating si Cristo?
T258-Totoo bang may Dios na buhay?
T259-Batas pa rin ba ang ikapu sa ating panahon?
T260-Naaayon ba sa Biblia ang ikasampung bahagi ng pag-aabuloy?
T261-Ang naisimpang pang-abuloy sa gawain, maaari bang utangin muna’t papalitan din para gamiting pangsagip ng buhay ng kapwa lalo na kung emergency?
T262-Dapat pa bang ipatupad sa simbahan ang ikapu?
T263-Bakit hindi kayo nagpapagaling sa pamamagitan ng panalangin lamang?
T264-Bakit ang mga kababaihan sa inyo mahahaba ang damit?
T265-Paano makikitungo sa kapatiran ang isang matuwid na manggagawa o miyembro man?
T266-Ang doktrina tungkol sa aral sa buhok ng babae, may sinasabing kapag wala kang buhok ay maglambong ka. Ano ibig sabihin nuon?
T267-Sino ang Dios ng inyong samahan?
T268-Kapag ba ang tao’y kaanib na ninyo at namatay, magkikita-kita din ba sila sa kabilang buhay?
T269-Kung bawal ang alahas, paano ang wedding ring ng mag-asawa?
T270-Ano ang katangian ng Ang Dating Daan na naiba sa ibang relihiyon?
T271-Bawal bang maghanda sa birthday?
T272-Sa Gawa 20:28 ay Iglesia ng Panginoon, sa I Cor 1:2 ay Iglesia ng Dios – ano ang pagkakaiba?
T273-Bakit babae lang ang nagpapahaba ng buhok?
T274-Bakit may itinitiwalag. Hindi ba sabi sa Biblia, 70 x 7 beses patatawarin ka ng Dios?
T275-Totoo ba ang mga kasabihan nila na ang mga relihiyon daw ay parang barko lang, pipili ka lang ng sasakyan mo?
T276-Ano ba ang pagkakaiba ng inyong Relihiyon sa ibang Relihiyon?
T277-Inaapply n’yo ba sa inyong samahan ang speaking of tongues?
T278-Saan sa Old Testament binanggit ang salitang ‘Christ’?
T279-Ano ang ibig sabihin ng binanggit sa panalangin ni Cristo na ‘ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap…”?
T280-Sa Judas 1:14, nasaan ang Book of Enoch? Ano po ang ibig sabihin ng Book of Enoch?
T281-Saan matatagpuan ang apat na hangin sa sulok ng lupa?
T282-Some verses regarding jealousy and guiltness.
T283-Sa Eze.18:20, ang kasalanan ng ama ay hindi pagdurusahan ng anak. Kung ganun, bakit namatay ang anak ni David kay Bath-sheba?
T284-Sa Gawa 9:7 at Gawa 22:9, alin ang totoo, narinig ba o hindi ng mga kasama niya ang pangyayari?
T285-May posibilidad ba na mangyari ang nangyari sa Pahayag tungkol sa pitong trumpeta?
T286-Ano ang ibig ipahiwatig ni Cristo ng sabihin niya, “Dios ko! Dios ko! bakit mo ako pinabayaan?”
T287-Paano nagkaroon ng New Testament samantalang dati Old Testament lang ang sinusunod na kautusan?
T288-Nabasa n’yo na ba ng buo ang Biblia? Paano nasulat sa Biblia ang mga pangyayari na walang sinomang nakakarinig?
T289-Maraming versions at salin ang Biblia – hindi kaya minsan literal ang interpretation natin sa Biblia?
T290-Naniniwala ba kayo na ang salita ng Dios ay walang salungatan?
T291-Gaano kahalaga ang salita ng Dios sa isang tao?
T292-Saan makikita ngayon iyong orihinal na Biblia?
T293-Sa Biblia ba’y may magkakakontrang talata?
T294-Totoo bang ang patay ay nagpaparamdam?
T295-Ano ibig sabihin ng 666, numero ba talaga ng demonyo yun?
T296-Kasalanan ba na hindi binyagan o bautismuhan ang bata?
T297-Ang isang sanggol na namatay na hindi nabinyagan ay mapupunta daw sa Limbo. Nasusulat ba iyon sa Biblia?
T298-May nasusulat ba sa Biblia kung papaano gunitain o alalahanin ang mga patay?
T299-Dapat ba na manalangin ng paulit-ulit?
T300-Tungkol sa bendisyon sa patay.
T301-Totoo bang si birheng Maria ay iniakyat sa langit na siya’y buhay?
T302-Sa dami ng relihiyon na lumitaw sa mundo, ano tamang dapat pasukan ko?
T303-Bakit maraming relihiyon dito sa sanlibutan?
T304-Ang adrenaline rush ba ay isang manifestation of being God?
T305-Ano ang pagkakaiba ng bautismo sa Ama, Anak at Espiritu sa bautismo kay Kristo Hesus?
T306-Ano ang tunay na kahulugan ng bautismo?
T307-Kailangan bang bautismuhan o binyagan ang bata?
T308-Ano ang wastong gulang ng isang tao para siya’y makatanggap ng bautismo?
T309-Hindi ba masama na tatlong beses na nabautismuhan?
T310-Maliligtas ba ang mga kaluluwang nangamatay na na hindi nabautismuhan sa Iglesia ng Dios?
T311-About global warming. Is it written in the Bible?
T312-May kinalaman ba ang teknolohiya sa ating kaligtasan o kapahamakan? May limitasyon ba ang kaisipan o kaalaman o kakayahan ng tao sa mata ng Dios?
T313-Saan mababasa na sa panahon ngayon inutos na ang pagsamba ay araw ng linggo?
T314-Maiituring ba na panalanging paulit-ulit kung ang panalangin na ginawa ko ngayon ay gaya ng panalangin ko kahapon?
T315-Dinidinig ba ng Dios ang mga panalangin ng isang tao kung mayroon siyang kaaway at hindi niya ito pinapatawad?
T316-Lagi akong nananaginip ng masama, gusto kong malaman bakit ganun?
T317-Totoo bang ang mga panaginip ay maaaring may epekto sa talagang nangyayari sa buhay natin?
T318-Dapat bang itakwil ang anak na menor de edad na matigas ang ulo?
T319-Kung ako’y magpadoktrina’t maanib sa inyo, paano ako makikisama sa asawa ko na hindi naniniwala?
T320-Gaano kaimportante ang Biblia sa buhay ng tao?
T321-Lahat ba ng Biblia pare-pareho?
T322-Why we must follow the commandments of Christ and not the law of Moses,when the Lord also said that He is the same yesterday, today and forever?
T323-Paano kung ako ay mamatay at hindi ko mahikayat ang aking pamilya, uusigin pa ba ako sa paghuhukom?
T324-Ang mga espiritung ikinulong bago siya dumiretso sa langit – iyon ba’y espiritu ng anghel o mga taong masasama sa lupa?
T325-Nasusulat ba kung sino ang tinutukoy ng Dios na kasama niya sa paglikha ng tao?
T326-You already told us the quality of woman that is approved by God, how am I going to make a move for that woman based on the Scriptures?
T327-Sa mga suliranin at kaguluhang nararanasan natin ngayon, ito ba ang senyales na malapit na ang second coming?
T328-About cremation.
T329-Masama bang maging bakla, tomboy at bisexual?
T330-Ano ba ang dapat gawin sa isang taong namatay, dapat bang ilibing o ipa-cremate?
T331-Paano malalaman kung kailan darating ang ating Panginoong JesuCristo?
T332-Alam ba ni lucifer o satanas ang mangyayari sa kanya sa huling araw?
T333-Sa dami ng namatay na tao, lahat ba nakakarating ng langit, nakita ba nila ang Dios?
T334-Nakasulat ba sa Biblia tatlo ang ating Dios, ito ba ang Dios Ama, Dios Anak at Dios Espiritu Santo?
T335-Totoo bang alam ng Dios ang lahat ng bagay?
T336-Sa panahon natin ngayon may kapighatian, kahirapan at sakit — kalooban ba ito ng Dios?
T337-Paano ko malalaman na ang pagkakaintindi ko ng Biblia ay tama o mali?
T338-Dapat bang patungan ng kamay ang may sakit?
T339-Pag namatay ba tayo makikilala pa rin natin ang mga mahal natin sa buhay?
T340-Kung ang langit at lupa ngayon ay matatapos, nakagawa na ba ng bagong langit ang Dios?
T341-Totoo ba na tatlo ang langit? Ang alam ko kasi’y isa lang.
T342-Puwede ba natin mai-consider na ang banal na Espiritu Santo ay Dios?
T343-Sabi ng Dios ang mga buto sa libingan magkakaroon ng litid at laman at muling mabubuhay, papaano ang mga na-cremate na naging abo?
T344-Tungkol sa third eye.
T345-May perpektong tao bang nabuhay sa mundo?
T346-Paano magaganap ang one world one government o ang millennium rule of Christ?
T347-Is there any verse in the Bible that hinders a person from becoming lazy?
T348-Biglaan bang darating ang matinding kapighatian?
T349-Paano ang mga may taning ang buhay, malapit nang mamatay, saka lang nagsisi, tanggap ba iyon?
T350-Si Hesus ba ay isang Hudyo?
T351-Gaano na ba kalapit ang pagdating ng Panginoon sa ating mundo?
T352-Ang Dios Ama, Anak, at Espiritu Santo ay may kani-kaniyang katangian, pakipaliwanag lahat ng kanilang katangian
T353-Tama bang maniwala sa himala?
T354-Bakit maraming mga bata ang nagsa-suffer gayong wala naman silang kasalanan?
T355-Bakit hindi na lang alisin ng Dios ang demonyo sa mundo para wala nang kasamaan?
T356-Ano ang tunay na pangalan ng Dios?
T357-Bakit lumikha o gumawa ang Dios ng halamanan sa gitna ng Eden na siyang pinagmulan ng kasalanan ng tao?
T358-Bakit nagrebelde si satanas sa Ama?
T359-Bakit napakaraming masamang tao sa panahong ito?
T360-Paano ko ba malalaman kung ako’y hindi naliligaw?
T361-Ano ba ang relihiyon ng 12 apostol?
T362-Tamang pakikisama sa among mabagsik.
T363-Puwede bang kasiyahan ng Espiritu ng Dios ang taong walang aral?
T364-Kailangan bang lapitan ang taong nagkasala sayo upang malaman nya na napatawad mo na sya?
T365-Nung mamatay si JesuCristo sa krus, diba napatawad na ang mga tao sa kasalanan? Bakit may hahatulan pa uli?
T366-May utos na bawal pumatay. Naguguluhan ako bakit may nababasa ako parang ang Dios ay may inuutusang ipapatay.
T367-Masama bang makipagtalo sa salita ng Dios?
T368-Masama bang dumepende sa ibang tao kung tayo ay nasa kagipitan?
T369-Pinili ba ni Cristo ang mga apostol kasi writers sila?
T370-The truth about the Noah’s Ark.
T371-Kapag nakita ng Dios ang mga napunta sa impiyerno’y nahihirapan, maaawa ba ang Dios sa kanila?
T372-Ano ang magiging kalagayan ng may kapansanan sa kaharian ng Dios?
T373-Bakit si Cristo ang pinili ng Dios na tumubos sa mga kasalanan? Bakit hindi na lang mga kerubin?
T374-Totoo bang kasalanan na pagtalunan ang salita ng Dios?
T375-Bago dumating ang Panginoong JesuCristo, magpaparamdam ba siya sa sugo sa panahon ngayon?
T376-Maaari bang mabuhay ang isang tao na hindi makagawa ng kasalanan?
T377-Kung walang mga kautusan mayroon bang dahilan para magkasala ang isang tao?
T378-Saan mapupunta ang espiritu ng taong namatay?
T379-Kapag masama at makasalanan ba ang isang tao, patatawarin ba siya ng Dios?
T380-Kung ang Dios nasa langit, saan siya masusumpungan sa lupa?
T381-Alin ang mas masama – makaalam ng mabuti pero di ginagawa o di makaalam ng mabuti pero masama ginagawa?
T382-Ano ang kahihinatnan ng mga taong nakarinig ng tamang aral pero hindi sinunod ang kautusan?
T383-Ano ang plano sa atin ng Dios?
T384-Ano ang mas matimbang ang relihiyon o ang kaligtasan?
T385-Bakit sa ibang relihiyon puro babae ang namumuno?
T386-Masama bang magtanim ng sama ng loob sa taong ipinanganak na hayop?
T387-Nasaan na ba ang mga dinosaurs?
T388-Saan galing ang ideya ng kahirapan bago pa ang paglalang gayong hindi naman nahihirapan ang Dios dahil Siya ang makapangyarihan sa lahat?
T389-Kapag ba maganda ang pamumuhay ibig sabihin ay pinagpala ng Dios at nasa tamang relihiyon at di na kailangang magsuri ng iba?
T390-Anong tunay na pangalan at ipinangaral na ikaliligtas natin?
T391-Bakit walang tiyak na petsa, buwan, at araw ang kapanganakan ng ating Panginoong JesuCristo?
T392-Ang interpretasyon ba ng mga nagbabasa ng Biblia ay iba-ibang interpretasyon kaya nagkaiba-iba ang relihiyon?
T393-Ano ang isang magandang paraan ng paglilingkod upang maging kalugodlugod sa Dios?
T394-Ano ang meron sa langit na wala sa mundo?
T395-Ano ang pagkakaiba ng sheol at hades?
T396-Papaano mawawala ang iba’t ibang maling relihiyon sa lupa?
T397-Ano ang magiging gabay nating mga tao upang maiwasang magkasala sa isip, puso, at kaluluwa? Paano magiging huwaran sa paningin ng Dios?
T398-May pag-asa ba ang isang tao na magbago?
T399-Nakalagay ba sa Biblia na ang paraiso ay ibabalik ng Dios sa lupa?
T400-May kasalanan ba na hindi pinatatawad o napatatawad ng Panginoon?
T401-Totoo bang ang tao bago ipanganak ang kaniyang espiritu ay kasama ng Ama sa langit?
T402-Dalaga ako. Kung halimbawa maanib ako sa iglesia ninyo, puwede pa ba akong tumanggap ng manliligaw?
T403-Paano nagkaroon ng bakla at tomboy? At saka nuong dati ba parang ayaw na sa kanila ng mga tao?
T404-May puwang ba sa langit ang walang asawa? Ang mga nasa third sex ba’y salot, sumpa at walang puwang sa Panginoon?
T405-Anong ibig sabihin ng salitang Armagedon?
T406-Ano ibig sabihin na sa kanyang kamay ay may 7 bituin (Apoc. 1:16)?
T407-Ano ang ibig ipahiwatig ng simbolikong pahayag sa Apoc.12:4?
T408-Anong dapat kong itawag sa inyo ingkong ba o brother o ka Eli Soriano?
T409-Sino ang Dios na dapat sambahin?
T410-Anong kasalanang nagagawa ng tao na walang kapatawaran sa Dios?
T411-Sa Gawa 10:14-15, ano ang talagang nilinis yung pagkain o yung tao?
T412-sa Luc. 23:42-43, personal bang dinala ni Kristo sa paraiso yung magnanakaw at saan matatagpuan ang paraisong tinutukoy?
T413-Nuong nakabayubay sa krus si Jesus, bakit sinabi nya sa kaniyang ina, “Babae narito ang iyong anak at anak masdan mo ang iyong ina…”? Ano ang kahulugan ng pananalitang ito?
T414-Sa Mat. 17:20, kapag may kaunting pananampalataya ibig bang sabihin puwede nang maligtas?
T415-Ano ibig sabihin ng Juan 3:16 na laging binibigkas ng mga pastor?
T416-Kung may ikalawang kamatayan na sinasabi sa Biblia, ano ang unang kamatayan?
T417-Ano ang ibig sabihin ni Cristo sa Mat.10:34 na hindi siya naparito upang magdala ng kapayapaan kundi tabak?
T418-Wala pa raw taong nakakarating sa langit, paano iyong sinabi ni Cristo sa katabi niyang magnanakaw nuong ipako siya sa krus?
T419-Ang bawat siyudad sa mundo’y napakagaganda pero bakit ang pinili ng Dios ay ang bayan ng Israel?
T420-Bakit ba isinama ni Jesus si Judas sa 12 apostol kung nalalaman niya na si judas ay masama?
T421-Nang malagot ang hininga ng ating Panginoon, bakit nabiyak ang kurtina na naghihiwalay sa Holy of Holies?
T422-Ilan ang anghel na bumaba at anu-ano ang pangalan nila?
T423-Bakit ang mga tao ay patuloy na gumagawa ng immorality?
T424-Paano at saan hahatulan ng Dios ang tao?
T425-Paano magiging matuwid ang isang tao sa paningin ng Dios?
T426-Gusto kong marinig sa inyo ang tungkol sa spiritual warfare o kaya iyong invisible world.
T427-Papano po magiging makapangyarihan ang Salita ng Dios sa atin?
T428-Ano ba ang palatandaan ng tunay na Dios para sambahin?
T429-Anu-ano ang mga pagkakaiba ng mga tungkulin o batas ng Iglesia ng Dios sa ibang relihiyon?
T430-Bawal ba ang sugal?
T431-Kung ang tao’y hahatulan batay sa kaniyang ginawa, bakit kailangang tubusin ng Panginoong JesuCristo ang ating mga kasalanan?
T432-Sino ba talaga ang Panginoong Dios?
T433-Saan ba napunta ang sinasabi nilang Ark of the Covenant?
T434-Bawal ba ang magsalin ng dugo (blood transfusion)?
T435-Totoo bang may impiyerno at paano tayo maliligtas duon?
T436-Ilan ang pupunta sa langit at bakit pupunta doon?
T437-Ano ang ibig sabihin ng divine intervention?
T438-Ano ang magandang paliwanag sa Mat. 24:14? At ano ang magandang preparation ng Church of God kung sakaling dumating na ito?
T439-Bawal ba sa lalake ang mahaba ang buhok?
T440-Hanggang kailan pahahabain ang buhok ng babae?
T441-Gaano kahalaga ang bautismo? Paano kung ang gustong magpabautismo ay paralisado?
T442-Puwede bang ang nabautismuhan ng dalawang beses na ay bautismuhan uli?
T443-Sa dami ng nakasulat sa Biblia, ano ang gabay o guidelines para malaman ang mga bagay na literal o simbolo o may iba pang kahulugan?
T444-Iba ba si Cristo sa Ama?
T445-Totoo bang ang Ama, Anak, Espiritu Santo ay iisa na kung walang Anak ay walang Dios, kung walang Espiritu ay walang Dios, at kung walang Ama ay walang Dios?
T446-Do you condemn gay?
T447-Ilang taon pwedeng bautismuhan na ang isang tao?
T448-Aral din sa amin ang magsuot ng mahinhing damit pero not necessarily nakapalda palagi. Bakit sa inyo panay nakapalda mga babae?
T449-Bakit di maaaring sambahin ng tao ang kawangis ng Dios na gawa lang ng mga kamay?
T450-Sa Lucas 20:22-23, bakit sa panahon na iyon si Cesar ay may larawan, si Cristo’y wala?
T451-Ang tao bang makasalanan kapag namatay ay mabubuhay muli at mapaparusahan sa impiyerno o dagatdagatang apoy para maghirap ng walang hanggan?
T452-Totoo bang ang makapapasok sa kaharian ng Dios ay 2500 lang?
T453-Ang pangalan ba ng Ama na YHWH ay na-translate na sa panahon ngayon sa salitang mas nauunawaan?
T454-Tungkol sa third sex. Ano ang mangyayari kung hindi namin babawiin ang damdamin namin bilang third sex pero marami naman kaming natulungang mabuti sa mundo?
T455-1 John 5:7, about trinity?
T456-Ano ang kahulugan ng Roma 3:23?
T457-Ano iyong kalapastanganang walang pangalawa?
T458-Sa Gawa 20:7, ang Lord’s Supper ba ay ino-observe on the first day of the week?
T459-Sa Jer. 17:5, ang sabi ay huwag magtitiwala sa tao. Paano kung makikinig ako sa inyo, sa Dating Daan, paano ako maniniwala gayong tao rin kayo?
T460-Ano ang parabola nitong Mateo 24:40-41 at Lucas 17:34-37? Saan mapupunta ang mga kinuha at ang mga maiiwan?
T461-Ano ang mensahe sa mga Kristiyano ng salitang ‘naganap na’ na binigkas ni Cristo nang siya’y ipako sa krus?
T462-Sa Gen. 1:1 nakasulat, “In the beginning God created the heaven and the earth.” So nilikha Niya sabay ang heaven and earth?
T463-Maraming naniniwala sa second coming of Jesus at ang basehan nila’y ang nakasulat sa Heb. 9:28. Ano ang masasabi n’yo dito?
T464-Paliwanag sa 1 Juan 5:20.
T465-Sino ang babaeng tinutukoy sa Revelation 12?
T466-Sa 1 Tim. 4:14-16, sa panahon na iyan, ligtas na ba si Timoteo?
T467-Sa Mar. 4:11-12, sino ang mga taong parang ayaw papagbalikin ng Dios dahil baka patawarin sila, hindi ba’t gusto ng Dios na lahat ng tao’y maligtas?
T468-Bakit nasabi sa Biblia na kayo’y makakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa ngunit kanilang sinabi hindi kami magsisilakad duon (Jer.6.16)?
T469-Ang Juan 8:40, papaano n’yo ito ipapaliwanag sa akin?
T470-Sa Heb. 4:12, ano ang pagkakaiba ng kaluluwa at espiritu?
T471-Bakit nagalit si Kristo sa mga nagtitinda sa harap ng plaza at pinaghahagis ang mga tinda?
T472-Paano naisulat ni Moises ang nangyari sa Genesis gayong wala pa naman siya nuong nangyari iyon?
T473-Sa panahon ni Noe, sinabi ng Dios na hindi na muling parurusahan sa pamamagitan ng tubig. Ibig bang sabihin ay nagsisisi ang Dios dahil nagkamali Siya sa ginawa Niya?
T474-Posible kayang magbalikloob sa Dios si satanas?
T475-Sa hardin sa Eden inilagay ng Dios ang lahat ng kailangan ni Eva’t Adan. Ano ang hindi Niya inilagay duon at bakit?
T476-Sino si Cristo sa buhay ng tao at ano ang pamumuhay niya noon lalo nuong bata pa siya?
T477-Madadamay ba sa kasalanan ng anak ang magulang?
T478-Sino ang pinakamatanda o pinakaunang tao o hayop dito sa buong daigdig?
T479-Kapag namatay kayo, puwede bang bigyan kayo ng chance ng Dios na mabuhay upang maitama pagkakamali?
T480-Ano ang tatak ng Dios, mga palatandaan?
T481- Is God all-knowing? If He is all-knowing then what is the significance of the creation of Adam and Eve when He knows beforehand that they will fall into sin?
T482-Tungkol sa pagpatay ng Dios.
T483-Puwede bang sabihin na ang intuition ang pakikipagusap ng Dios sa tao?
T484-Tama ba na mag-enjoy tayo sa kapritso natin samantalang kapag nagbigay ng donation kaunti lang o hindi sapat?
T485-Ang isang libong taong pamamahala ni Kristo sa lupa, iyon ba’y pagkatapos ng great tribulation o before nun? Sino ang mga kasama niya?
T486-Nuong ginawa ang sanglibutan – nasan ang Dios Espiritu Santo?
T487-Sino ba talaga si Cristo, Dios ba o tao?
T488-Nasaan ang Panginoong Dios ng hindi pa Niya ginagawa ang langit at lupa? Saan Siya nakatahan?
T489-May sukat ba ang langit?
T490-Puwede bang mag-asawa ang magkaibang relihiyon at ano ang magiging outcome at ano ang dapat gawin?
T491-Bakit sa Juan 8:40 sinasabi ni Jesus siya’y tao; sa Awit 22:6, sinasabi naman siya’y uod at hindi tao? Ano ibig sabihin nuon?
T492-Tungkol sa kalikasan ng ni Cristo. Ano ang pagkakakilala ninyo sa kaniya?
T493-May nagsasabing ang kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Kung ang kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ibig bang sabihin kung mamatay ang isang pusakal ay nakabayad na ng kasalanan?
T494-Totoo bang kahit anong relihiyon mayroon ang tao basta’t may pananampalataya sa Dios ay ligtas na?
T495-Saan mababasa sa Biblia na hindi na applicable ang ikapu?
T496-Saan sa Biblia mahahanap ang kamangmangan ng Dios ay mas marunong pa sa pinakamatalinong tao sa buong mundo?
T497-About Marcos 16:17.
T498-Sa Apocalipsis 20:3, ano ang layunin ng Dios kung bakit palalayain pa ang halimaw na naigapos?
T499-Sa Gawa 20:28, may sinasabing iglesia ng Panginoon, at mayroon din akong nabasa iglesia ng Dios. Alin ang tama?
T500-Bakit nasabi ng Panginoon na sa huling mga araw tayo ay lalong maghihirap?
T501-Si Cristo ay galing sa sinapupunan ng Ama. Ang Espiritu Santo, ano proseso ng pinanggalingan? Sino sa kanilang dalawa ang nauna? Bakit hindi tinatawag na Dios Espiritu Santo?
T502-About sa speaking of tongues.
T503-I received and believe Jesus Christ, if i will die now, where will be my soul’s destination?
T504-What is the Christian principle?
T505-Tama ba ang paggamit ng mga pastor ng title na ‘reverend pastor’?
T506-Bakit kailangan pa ng relihiyon? Bakit hindi na lang relasyon?
T507-Tama ba ang turo sa amin na sa Efe. 2:8-9 kapag nanalig ka kay Kristo ay ligtas ka na kahit na magkasala ka (OSAS)?
T508-Totoo bang nakakapagbautismo ng Holy Spirit ang tao lang na kapag nag-i-speaking in tongues na raw ang taong pinapa-receive nila ay na-baptized na raw ng Holy Spirit?
T509-Tama ba ang paniniwalang hindi assurance ang pumasok sa isang relihiyon para maligtas?
T510-Is one’s salvation can be forfeited?
T511-Tama ba ang turo sa amin na pagkatapos maligtas ay kailangang gumawa ng mabuti at iyon ay tanda raw na ika’y ligtas na?
T512-Kapag nasa labas ng Church of God, may pagkakataon ba na hindi siya pinakikinggan ng Dios? Paano ang mga hindi n’yo kasapi?
T513-Mat. 17:5, ang nag-uusap ay si Moises, Elias at JesuCristo. Ano ba ang pinag-usapan nila?
T514-Bawal gumawa ng larawan pero sa Exodus ay nakasaad na gumawa sila ng kerubin. Ano pong masasabi n’yo roon?
T515-Paano ako nakasisiguro na ang Biblia ay totoo na sa maraming panahon ito ay pasalin-salin na?
T516- Ang matandang ahas ba’y naihagis na sa sanlibutan? Kung hindi, kailan kaya ihahagis sa sanlibutan?
T517-Sila Abraham ba nuong panahon nila’y mayroon nang relihiyon?
T518-May kaligtasan ba ang taong mabait, matulungin pero walang pinapaniwalaang relihiyon?
T519-Naniniwala po ako duon sa una’t ikatlong langit. Ano naman ang pangalawa?
T520-Papaano nangyaring ang pinagmulan ng mga tao ay si Eva at Adan samantalang parehong lalake ang kanilang anak?
T521-Ilan po bang mga kapahingahang Sabbath mayroon sa lumang tipan?
T522-May nabasa ba kayong hindi sinira ni Cristo ang kautusan?
T523-Saang talata mababasa na ang sampung utos ay kautusan ni Moises?
T524-Sa aming mga kabataan, may nakasulat ba tungkol sa pakikipagrelasyon halimbawa girlfriend o boyfriend?
T525-Ano ang tamang paraan ng pag-aasawa ayon sa Biblia?
T526-Ano ang dapat inumin o gawin ng isang taong may cyst?
T527-Kung ang isang tao ay may skin disease, ano ang natural na paraan na pwede niyang gawin?
T528-Bawal ba sa kautusan ng Dios kung magkaiba ang relihiyon ng mag-asawa?
T529-Ano ang tamang araw ng pagpapahinga?
T530-Ano ang tamang araw ng pagsamba?
T531-Ang taong hindi nakagagawa ng masama physically pero nakagagawa ng masama sa pamamagitan ng isip, may parusa ba?
T532-Ano ba ibig sabihin ng ikapu?
T533-Alin-aling utos ang dapat sundin ng asawang babae sa pagpapasakop sa lalake?
T534-Kailangan ba talagang umanib sa iglesia ang isang indibidwal?
T535-Bakit hindi kayo naniniwala sa ikapu o tithes, hindi ba’t nasa Biblia iyan?
T536-Obligatory ba sa Kristiyano ang magbigay ng ikapu?
T537-Paano naisipang gawin ang pera? Bakit at anong dahilan ginawa? Kailan at saan naunang umiral?
T538-Ano po ang ibig sabihn sa Biblia ng sampung sungay?
T539-Nasa Biblia ba ang gawain na manghilot tapos humingi ng kaunting halaga para huwag lumipat ang sakit sa nanghilot?
T540-Totoo bang may life after death? At anong klaseng pamumuhay ang naghihintay sa atin doon kung totoo iyan?
T541-Anong kahulugan ng nasa Mateo 20:6? Paanong ang nauna’y nahuli at iyong huli nauna?
T542-Literal ba iyong ang tao ay galing sa alabok? Nag-e-exist pa ba ang tree of life? Literal ba iyong ahas at iyong bunga?
T543-Ano ang ibig sabihin ng pinatay sa laman tapos binuhay sa espiritu?
T544-Totoo ba na kapag taimtim ang iyong dasal ay mahu-holy ghost ka at makapagsasalita ka ng iba’t ibang wika o lengwahe?
T545-Pag humihiling ba tayo sa Dios sa anong paraan natin nalalaman o nakikita na nakikinig Siya at tinutupad Niya ang bawat kahilingan natin?
T546-Sino ang sanggol na tinutukoy sa Heb. 5:13 – ang nasa loob ba ng pagsasama-samang Kristiyano o nasa labas?
T547-Paano maililigtas ang tao?
T548-Hindi raw kailangan ng relihiyon, ang kailangan daw relasyon?
T549-Paano ko malalaman na ako’y ligtas?
T550-Basic principles of salvation.
T551-Saan ang daan patungo sa buhay na walang hanggan?
T552-Ang kaligtasan ba ng isang tao’y matitiyak niya kahit siya ay nabubuhay sa lupa na patuloy na nagkakasala?
T553-Bakit kailangan pang maging kaanib para maligtas?
T554-Paano maliligtas ang isang makasalanan?
T555-Puwede bang mangyari uli na ang mga anghel sa langit ay magkasala katulad ng nagawa ni lucifer nasa langit na nagkasala pa?
T556-Gugunawin ba ang mundo sa paghuhukom?
T557-Bakit bawal sa inyo ang rebulto?
T558-Bakit araw ng sabado ang pagtitipon ng Dating Daan?
T559-Bakit bawal kainin ang dugo?
T560-May masamang epekto ba sa kalusugan ang matulog na basa ang buhok?
T561-Ano nararamdaman ng isang taong inaakay pa ng Dios kung nakagawa siya ng mga paglabag sa aral?
T562-Ang diwa ng masama, saan nagmula iyon?
T563-Is your logo Bible based and what is the relevance of your logo?
T564-Naniniwala ba kayo sa Holy Spirit?
T565-May pagkakaiba ba ang highest heaven at third heaven?
T566-Bawal kumain ng dinuguan. Ito ba’y nakasulat sa Old o sa New Testament?
T567-Nakasulat ba sa Biblia na hindi puwedeng kainin ang dugo dahil ito’y dugo ni Cristo?
T568-Paano ko maipapadama ang pagmamahal ng isang ina na dahil sa kahirapan kaya ako nasa malayo para po mabuhay ko sila?
T569-Is there a way in the Bible how to bring up kids?
T570-Papaano ko mapapalaki ang aking mga anak na may takot sa Dios?
T571-May pananagutan ba sa Dios ang isang magulang kung hindi niya magampanan ang kanyang tungkulin bilang magulang sa anak?
T572-Nakakapakinig sa inyo ang anak ko. Ano ang magagawa niya’t ano ang dapat niyang sundin sa edad niyang katorse anyos?
T573-Sa Zacarias 1:8, sino ang nakasakay sa kabayo?
T574-Sa paghahari ng isang libong taon, makikita ba sila ng mga taong kanilang paghaharian? May ipanganganak o mamamatay pa ba duon? Ang mga hindi nabuhay maguli, iyon ba ang mga hindi inabot ng salita ng Dios?
T575-About God is everywhere.
T576-Tungkol sa mahal na araw. Nasusulat ba sa Biblia kung anong araw nabuhay na maguli si Cristo at matatantya ba natin kung anong oras, kung iyon ba’y umaga o gabi?
T577-Ilan ba ang pintuan sa langit?
T578-Nakasaad sa Biblia na bago manalangin ay alam na ng Dios ang iyong pakay at may aral ka na ang Dios ay hindi omni-present, halimbawang 1 milyon ang sabay-sabay manalangin papaano malalaman ng Panginoon?
T579-Bakit sa inyong relihiyon parang hindi mahalaga ang pagiging ina ni Mama Mary?
T580-Totoo ba na mamanahin ng maliligtas itong lupa ayon daw iyon sa Eccle. 1:4?
T581-May utak ba ang Dios?
T582-Ang pag-aayuno ba ay puwede sa amin na nagta-trabaho sa Hongkong?
T583-Lahat ba ng Kristiano ay puwedeng maging guro ayon sa Biblia?
T584-Kanino tayo dapat mangumpisal ng ating mga kasalanan?
T585-Nakababawas ba ng kasalanan ng isang tao ang kumpisal at kumunyon?
T586-I really want to know why in the mass they drink wine.
T587-Dapat bang pagdebatehan ng mga relihiyon ang salita ng Dios at ano sekreto para magkaisa ang mga relihiyon?
T588-Kaya nagkasala si Eva ay dahil sa tinukso siya ng ahas. Hindi ba dapat na patayin lang ang ahas dahil ito ay makasalanan?
T589-Paano ang humingi lang ng tawad ng malamang mamamatay na siya? Paano ang namatay ng hindi nakahingi ng tawad?
T590-Paano ba malalaman ng isang tao na tinatawag na siya ng Dios at ano ang dapat gawin ng mga taong tinatawag?
T591-Hindi ba’t si Kristo’y muling paririto sa lupa? Mayroon bang magiging senyales o tanda na siya’y darating?
T592-What is faith according to the Bible?
T593-Lahat ba ng kasalanan ng tao’y napapatawad ng Dios?
T594-How can we determine that Ang Dating Daan is the true religion?
T595-How can we be sure that Ang Dating Daan is not the same with any other religion?
T596-Paano kung confuse ka pa rin o kaya talaga namang hindi mo alam kung saan ka talaga mananampalataya pero matibay naman ang faith mo at gumagawa ka ng mabuti?
T597-If a person did everything according to the Bible and made one mistake, would that person go to heaven or hell?
T598-May impiyerno ba talaga?
T599-Kung nakasumpong ng aral ang isang nagsusuri pero ang puso’y nagmamatigas, may tendency bang mangyari ang nakasulat sa Kaw. 1:22-29?
T600-Totoo bang kung ang tao daw ay maraming problema ay marami din daw ginawang kasalanan sa Dios?
T601-Paliwanag sa Juan 8:40.
T602-Bakit ang masama ay hindi agad pinaparusahan? Bakit hinahayaan ng Panginoon na makagawa sila ng mas maraming kasalanan?
T603-Bakit may nilalang na diwata, kapre, duwende at iba pang lamang-lupa? Paano sila ginawa ng Dios? Bakit hindi natin sila nakikita? Sila ba’y makapangyarihan?
T604-Sa Apoc.11:3, ano ang simbolo ng dalawang saksi? Tunay ba silang literal na tao, samahan o relihiyon?
T605-May pahintulot ba ang Dios na gumamit ng katawan si Saint Michael para sumanib sa tao as medium para mag-relay ng mensahe?
T606-Sa panahon natin ngayon, mayroon bang grupo o kahit sinong tao na pinagkalooban ng Dios para magpagaling sa pamamagitan ng milagro?
T607-May itinadhana ba ang Dios para makasama mo panghabangbuhay?
T608-Sa Heb.6:18, ano ang tinutukoy na dalawang hindi mababago?
T609-How can you become a Christian?
T610-Nasaan iyong bottomless pit o tartaroo?
T611-Mas mataas ba ang anghel sa tao?
T612-Ang isang kaanib ng Ang Dating Daan ay maaari pa bang maaniban o masapian ng masamang espiritu?
T613-Sa 1 Cor. 8:5-6, binanggit na “may isang Dios lamang, ang Ama.” Ibig bang sabihin si Cristo’y hindi Dios?
T614-Kung Kristiyano ka na, wala ka na bang karapatang magkasala?
T615-Paano ako makasasalba sa bahay na ang kabahayan ay may inaalagaang karo, wala namang ibang makakasama ang mother-in-law ko?
T616-Ang Ama ang lumikha sa anghel na naging satanas. Mabuti ang Ama hindi ba dapat mabait din siya? At saka sa langit diba lahat ng nandoo’y perpekto na, paano nagkapuwang ang inggit sa puso niya?
T617-After judgment day,when some people go to heaven, will there still be freewill in heaven? And if yes, doesn’t that mean that there is chance for sin?
T618-Inacknowledge ba kayo ng inyong followers o kayo lang mismo sa sarili n’yo nagki-claim na kayo ang sugo ng Dios?
T619-Sa Awit ng mga Awit 1:6, sino ang kumakatawan sa babaeng kayumanggi?
T620-Bakit sa aklat ng Mateo,Mark, Luke and John ay ipinako si Cristo sa krus, sa Gawa 5:29-30, si Kristo’y hindi ipinako sa krus kundi ibinitin sa punongkahoy? Bakit nagkaganito?
T621-Sa Apoc. 12:1, sino ang babaeng tinutukoy, yung simbolo niya at sino yung dragon na sinasabi?
T622-Sino ang remnant Church na sinasabi sa Apoc. 12:17, existing pa ba iyon at may specific religious denomination ba iyon sa panahon natin ngayon?
T623-Ano bang stage sa development ng isang bata sa sinapupunan ng ina pumapasok ang Espiritu ng buhay?
T624-Ayon sa Biblia, buhat sa malayong silanganan mag-uumpisa ang kaligtasan, kabilang ba ang bansang Pilipinas sa sinasambit dito? Paano ang ibang bansa na naniniwala sa Dios at paano sila maliligtas?
T625-Mula ba sa pagkasilang ng sanggol ay makikita na ang kanyang mabuting gawa tungo sa kanyang kaligtasan?
T626-Sa mga maiiwang makasalanang tao sa paghahari ni Cristo ng isang libong taon, may pag-asa pa ba silang maligtas?
T627-Kanino dapat maglingkod at sumamba, kay Cristo ba o sa Dios, para hindi kumontra sa sinasabi ng banal na kasulatan na dapat maglingkod sa isang Dios lamang?
T628-Ito ba ang mamanahing lupa?
T629-Ano ang ibig sabihin ng kapag nagkasala ang iyong mata ay dukutin mo at kung nagkasala ang iyong kamay putulin mo?
T630-We all know that God is the Creator, is there a possibility that He was also created?
T631-Sabi ng kaibigan ko kahit kasal na kaming mag-asawa’y hindi ko pa rin siya pag-aari. Tama ba iyon?
T632-Pinahintulutan din po ba ng Dios na magkasala ang tao?
T633-Mabuti bang magpa-interes ng mga pautang?
T634-Ang mag-asawang nasa abroad, nagpapadala iyong babae sa magulang at kapatid niya. Masama ba iyon?
T635-Ano ang kahulugan ng paghuhukom? Anu-anong mga bagay ang mangyayari, sinu-sino ang haharap at mga gaganap na mga hukom sa araw na iyon?
T636-Ano ang tinutukoy sa Mat. 6:6 na pintong isasara sa pagkakataong mananalangin?
T637-Kasama ba ang mga anghel sa paghuhukom? Huhukuman din ba sila?
T638-Kasalanan bang gawin ang premarital sex?
T639-Kung ikaw ay nagkasala, humingi ka na ng tawad sa Panginoon pagkatapos nagkasala ka ulit, mapapatawad ka pa ba ng Panginoon kung paulit-ulit nagkasala ka?
T640-Paano nagkaroon ng mga tao sa mundo kasi ang anak ni Adan at Eva ay si Cain at Abel lang, at pinatay pa si Abel? Sino ang naging nanay at tatay?
T641-Ano ang kahulugan ng II Corinto 11:8 na sinamsaman ang ibang mga iglesia upang ipangasiwa?
T642-Bakit dumami ang relihiyon samantalang isang libro lang naman ang pinagbabatayan at ito nga ay ang Biblia?
T643-Bakit hindi nagbibigay ng ikapu ang mga member sa inyo gaya ng nakasulat sa Malachi 3:10?
T644-Sino ba ang dapat paniwalaang samahan o relihiyon na nagsasabi ng totoo?
T645-Anong uri ng kasalanan ng tao ang hindi napapatawad ng Dios?
T646-Sino ang mga haring tinutukoy sa Apoc. 17:10-12?
T647-Bakit binigyan tayo ng Dios ng pagkakataon na mabuhay pero pagkalipas ng maraming panahon, babawiin Niya rin sa atin?
T648-Ano ang ibig sabihin ng doktrina? Hindi ba puwedeng maging kaanib ako kung hindi ako magpapadoktrina?
T649-Sinu-sino ang mga anak ng Dios na sinasabi sa Gen. 6:1-2?
T650-Sino ang nagsulat ng aklat ni Job?
T651-Anong mabuting paraan ang dapat kong gawin para makasigurado ako ng aking kaligtasan?
T652-Dinidinig na ba ako ng Dios kahit hindi pa ako nababautismuhan pero underindoctrination na ako?
T653-Tungkol sa Lucas 14:26. Pagsubok ba iyon?
T654-Sinugo ba ng Dios Ama si Cristo para maging Dios at Tagapagligtas?
T655-Tungkol sa panalanging paulit-ulit?
T656-Bakit pinag-awayan ni Arkanghel Miguel at ni satanas ang katawan ni Moises?
T657-Ano ang katungkulan ko sa mundo at sa magpakailanman?
T658-Sa Ecle. 1:4 sinasabi na ang sanlibutan ay mananatili magpakailanman; sa II Pedro 3:7 nakasulat na lilipulin ng Dios ang sanlibutang ito. Pakipaliwanag kung ano iyon.
T659-Ano ang mga dapat gawin ng tao sa sanlibutan na ikaliligtas at ikababanal natin?
T660-Paano n’yo mapapatunayan na lahat ng nakasulat sa Biblia ay tama?
T661-Kasalanan ba sa Dios na unahin ang pangarap bago ang umanib sa tunay na iglesia?
T662-Paano n’yo ako mahihikayat na umanib sa inyong kapatiran at maniwala sa inyong turo gayong maraming bumabatikos na mali daw ang inyong turo?
T663-Ano ba ang tunay na religion na dapat samahan ng tao?
T664-Sa Dios galing lahat ng bagay. Lahat ng ginawa Niya’y mabuti, saan nanggaling ang masama?
T665-Bakit tinawag na Ang Dating Daan ang inyong relihiyon?
T666-Bakit ipinagbawal kainin ang dugo at bakit masama?
T667-Sa Juan 10:7-9, sino ang tinutukoy niya na magnanakaw at tulisan?
T668-Ano ang bawal kainin bukod sa dugo?
T669-Kapag lumipat ako sa ibang relihiyon, magkakasala ba ko sa Dios o masusumpa ba ako?
T670-Bakit ang tao’y sumasamba ng Linggo? Saan ito nanggaling? Paano nagsimula?
T671-Ano ang pinakamagaling na paraan para tayo po ay makaiwas sa kasalanan?
T672-Paano natin malalaman kung ang mga nagpapagaling sa panahon natin ngayon ay galing sa Dios o galing lang sa masamang espiritu?
T673-About near death experience.
T674-Sa Mateo 5:48, what is the Bible’s concept about perfection? Attainable ba ito?
T675-Mayroon bang mababasa sa Biblia na nagpahayag si Cristo na letra por letra na nagpahayag siya na siya ay Dios?
T676-Bakit pinapatay si Jesus sa krus, pinako sa krus gayong wala naman siyang kasalanan?
T677-Ang sampung utos ba’y inaalis ng Dating Daan?
T678-Posible bang nilikha, ginawa o inanyuan ang Panginoong JesuCristo?
T679-Si JesuCristo ba nuong hindi pa nagkakatawang-tao ay kabilang sa kategorya ng mga anghel?
T680-Ano ang totoong paraan ng pagbabautismo?
T681-Paano bubuhayin ang katawan ng mga taong na-cremate?
T682-Ang Hades, ang dagat-dagatang apoy at impiyerno ba ay iisa?
T683-Ano ba ang kaibahan sa pagsamba at sa pagpapasalamat?
T684-Bago ipinanganak ang Kristo’y may Iglesia na ba?
T685-Kagustuhan ba ng Panginoon ang lahat ng nangyayari sa tao?
T686-Bawal ba magpasalin ng dugo at magbigay ng kidney sa taong nangangailangan nito?
T687-Sa langit ba’y may lalake at babae pa rin pagkatapos dito sa lupa?
T688-Ilang klase ang anghel at anu-ano iyon? Sinong pinakamataas at sinong pinakamababa?
T689-Bakit maikli lang ang story ni Propeta Elias at Jonas, pareho naman silang great prophet?
T690-Ano ba ang kauna-unahang relihiyon dito sa buong mundo?
T691-Bakit si Mama Mary ang napili ng Dios para ipagbuntis si Jesus?
T692-Ano ang ibig sabihin ng death and hell cast into the lake of fire?
T693-Anong ibig sabihin ng Sabbath sa Genesis 2:1? Ito ba ay Saturday ngayon?
T694-Saang talata ko mababasa iyong si lucifer ang pinakamagandang kerubin?
T695-Kung ang tao ba’y maliligtas, diretso na ba sa langit?
T696-Tungkol sa sinasabi sa Biblia na ang nagkakasala sa Espiritu ay hindi napapatawad, paano ko malalaman kung nagkakasala ako sa Espiritu Santo?
T697-Is there any passages in the Bible that provides that Jesus Christ is really God?
T698-Pag gumawa ng maraming kasalanan tapos nagsisi na siya, patatawarin pa ba siya ng Dios?
T699-Ano ang ibig sabihin ng Born Again sa John 3:3? Paano ba maging born again?
T700-Paliwanag sa sinasabi sa Biblia na gamitin mo ang iyong kamay at magpuri ka sa Panginoon.
T701-Ano paliwanag ng Heb. 13:8 tungkol kay Cristo?
T702-Paano malalaman kung tinatawag na ng Dios?
T703-Nasaan si Cristo nang siya’y nagbibinata?
T704-Sa paanong paraan nahimok mo ang iyong sarili na paglingkuran ang ating Panginoong Dios o maging mangangaral sa kapwa natin kapatid?
T705-Nakasaad ba sa Biblia na ang Church of God ay isang sekta o isang relihiyon?
T706-Maliit pa ako nuong binyagan, puwede bang magpabinyag ang matanda?
T707-Magkaibang persons ba ang God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit?
T708-Bilang pinuno ng inyong samahan, paano kayo nabautismuhan at ang nagbautismo ba sa inyo’y connected sa unang relihiyon?
T709-Halimbawa’t member na sa inyong samahan at nakagawa ng kasalanan, may kaligtasan pa ba?
T710-Na-experience ba ni Cristo na hindi siya makapaniwala sa sarili niya?
T711-Kung sakaling dumating ang pagkakataong kayo na ang huhusgahan, at sa hindi inaasahan kayo’y hinusgahang maparusahan sa impiyerno, ano ang inyong magiging reaksyon sa ating Panginoon?
T712-Humingi ako ng tatlong signs sa Dios kung dapat ko bang isagawa ang isang bagay o hindi. Kung ibigay ng Dios ang signs at hindi ko pakinggan, nagkakasala ba ako?
T713-Sa Mat. 15:11,17-19, tungkol sa pagkain, may ipinagbabawal pa rin bang pagkain ngayon?
T714-Sa dami ng relihiyon sa mundo, may kompitensya ba para dumami miyembro?
T715-May kaparusahan ba ang mga taong lumilipat ng relihiyon?
T716-Nakapakinig na kami ng aral ninyo at marami kaming napakinggan na dito lang namin nabigyan ng linaw pero hindi pa kami umaanib dahil hindi pa handa. Masama ba iyon?
T717-Ang mga nangyayaring natural calamities ba ay kaparusahan ng Dios dahil tayo ay puno ng kasalanan o ito’y kalooban ng Dios? Kung kaparusahan, puwede ba itong hindi mangyari kapag ang tao’y magpakalinis at magbago?
T718-May mga na-recognize na santo at santa, mayroon mother na ang tawag. Pero bakit si Adan na unang nilalang hindi binigyan ng honorable title?
T719-Kung ang mga tao’y masunog na sa apoy, paano mag-uumpisa uli at magkaka-tao uli ang daigdig?
T720-Lahat ba ng relihiyon ay may evangelization?
T721-Ilan ang langkap o bumubuo sa isang tao? Mayroon daw tayong katawang-lupa, kaluluwa, at espiritu. Tama po ba iyon?
T722-Ano ang maipapayo n’yo sa isang taong laging may hawak na Biblia pero masyadong nang-aapi ng kapwa?
T723-Kung nagkatawang-tao ang Dios, sino ba siya at saan siya nanggaling?
T724-May limitasyon ba tayo na hindi na natin kailangang i-discover ang mga bagay na nasa kalawakan na?
T725-Kung sakaling ako’y sumapi sa Church of God, may makakamit ba akong kaligtasan?
T726-Kung kayo’y tinatanong ng nagtatanong sa inyo, kayo ba’y nasa espiritu o ang kaalaman lamang ninyo sa Banal na Kasulatan ang sinasagot ninyo?
T727-Lahat ng mga kapatid ninyong babae’y mahahaba ang buhok, bawal bang magpagupit ng buhok?
T728-Bilang babaeng may tamang iglesia, kailangan bang mahaba ang damit?
T729-Paano ko malalaman na ito na talaga ang totoong daan na patutunguhan ko at ano ang basehan natin?
T730-Dati na akong nadoktrinahan pero hindi ako nagpatuloy. Mapapatawad ba ako ng Dios kung sakaling mabautismuhan ako?
T731-Halimbawa’t naanib na ako sa relihiyong ito, paano ang pamilya ko na hindi pa naaanib, maliligtas din kaya sila?
T732-Makikita ba ng tao ang nakasulat sa Apoc. 17:5?
T733-Puwede n’yo ba akong bigyan ng matinding assurance na ang kaligtasan ay nasa inyong samahan?
T734-Ano ang paniniwala ninyo na nangyari sa katawan ni Cristo nuong siya’y mamatay – ito ba’y umakyat sa itaas o itinago?
T735-Sa Lucas 16:23, ang ibig bang sabihin may napunta na sa impiyerno gayong hindi pa naman naghuhukom?
T736-Nuong maipanganak na ni Maria ang ating Panginoong JesuCristo, bumalik ba ang pagka birhen ni Maria?
T737-Pakilinaw ang nakasulat sa ibabaw ng krus ni Kristo (INRI).
T738- Alam kong may pinaghahandaan tayong malaking kapighatian, gaano kalawak o kalaki ang kapighatiang ito? Malapit na ba iyong mangyari?
T739-Posible kaya na kapag may nabautismuhang napakasamang tao’y magdidilim ang kalangitan, ang tubig iinit o kukulo? At kung halimbawa umalis na ang mga demonyo sa katawan, babalik pa kaya iyon?
T740-Nuong araw ay nag-asawa ang mga anghel ng mga anak ng tao. Sa panahong ito’y pwede pa bang mangyari ito? Paano sila nakakuha ng katawang-tao? Kaya ba nilang lumikha ng katawan?
T741-Ano ang kaibahan ng banal sa matuwid? Magkakasala pa rin ba ang banal? Magkakamali pa rin ba iyon?
T742-Plano rin ba ng Dios na magkasala si Eva at Adan para matupad ang utos na ‘magpakarami kayo’?
T743-Mayroon kaming sixth and seventh Book of Moses. Okay lang bang basahin iyon?
T744-Tayo ngayong nandito’t nakikinig sa mga salita ng Dios, maaari ba tayong maging saksi rin sa mga nangyayari tungkol sa nakaraan?
T745-Sinasabi na ang Panginoong JesuCristo ay tagapagmana ng lahat ng bagay. May possibility ba na pagdating ng araw ay siya naman ang pumalit sa kanyang Ama sa pagka Dios?
T746-May mababasa ba sa Biblia tungkol sa pinagsimulan ng Kristiyanismo? Ano ang tinatawag na Christian liberty?
T747-Ang taong masama ba kapag namatay ay diretso sa impiyerno? May impiyerno na ba? Totoo bang ang impierno’y nasa ilalim ng lupa?
T748-Totoo bang darating ang oras na gugunawin ang mundo? Ano ang mga signs bago mangyaring gunawin ang mundo?
T749-Ano ang tanda na darating na ang final judgment?
T750-Nasusulat ba sa Biblia kung naunang ginawa ang mga anghel bago ang langit at lupa?
T751-Ano ang ibig sabihin ng paggunaw ng mundo sa Biblia?
T752-Sa pagkamatay at pagkabuhay na maguli, makikilala pa rin ba namin ang aming sarili maging ang aming pamilya?
T753-Lahat ng ginawa ng Dios ay mabuti. Saan nanggaling ang masama?
T754-Kung body and soul ang parurusahan sa impiyerno, paano ang kanyang espiritu?
T755-Ang mga propeta’y pinadala ng Dios sa kani-kanilang panahon na nagtapos kay Jesus. Sinong propeta ang humalili sa ating panahon ngayon? Si Jesus pa ba? Ano ang batayan?
T756-Sa dami ng mga religion, ang tao’y nako-confuse na kung saan talaga aanib. Hindi ba puwedeng lahat ay aniban kasi nasa sarili ng tao naman kung paano siya magiging banal?
T757-Saan nanggaling ang diablo at bakit niya ginugulo ang mga tao? At dapat bang paglabanin si satanas at ang mabubuti?
T758-Maraming pananampalataya, lahat nagpapagal, nagpupuhunan ng hirap na sumunod sa Dios, sila kayang lahat ay tanggap ng Panginoon kung sila’y sumunod ayon sa kanilang pananampalataya?
T759-Ang mga kasamahang manggagawa ng mga apostol noon ay tinatawag ding elders, puwede bang gamiting title ang ‘elders’?
T760-Ang pagtawag ba ng Dios sa tao ay hindi lang sapamamagitan ng pagsusuri o paghahanap ng tamang relihiyon kundi pati na rin sa panaginip?
T761-Paano nabuo at nandiyan ang Dios Ama sa sarili Niyang kaharian?
T762-Kung mahal tayo ng Dios, bakit pinatagal ang sanlibutan kung ayaw Niya na masama na ang sangkatauhan? At gaano na kalapit ang pagdating ng Dios sa ating mundo?
T763-Ako’y nagsusuri ngayon. Paano kung biglang dumating ang Panginoon hindi pa ako tapos at hindi pa ako nabautismuhan?
T764-Bakit hindi na lang tayo iligtas para walang problema? Kasi parang ang nangyayari nagkakaroon ng kumpetisyon.
T765-May takdang panahon ba para magpaputol ng buhok ang mga kababaihan?
T766-Sa nangyayari ngayon, laging nag-aaway ang kasamaan at ang kabutihan. Bakit nilagyan o inilagay sa isipan ng tao ang kasamaan at kabutihan?
T767-Paano ang hindi kaanib sa tunay na Iglesiang sa Dios, may makakaligtas ba sa kanila?
T768-Nuong magunaw ang sandaigdigan, ang natira’y walong kaluluwa. Sa mga Asyano, saan natin maaaring ma-trace ang ating lahi duon sa tatlong anak ni Noe?
T769-Naniniwala ba kayo sa mga healing powers ng mga mangangaral?
T770-Tama bang i-compare ang relihiyon? Hindi ba bilang respeto sa kapwa hayaan na lang natin sila sa kanilang paniniwala, ang importante’y naniniwala sila sa Dios?
T771-Dalawa na lang daw ang dapat sunding utos. Masama ba kung minsan barahin ang nagsasabi ng ganuon?
T772-Sa mga pinagpala ng Panginoon, paano naman ang dapat na pamantayan ng pagbabahagi nito?
T773-Sa 1 Cor. 4:17, aling daan ang tinutukoy ni Pablo, ang Dating Daan ba o ang Bagong Daan? Kasi sa Heb. 10:20, may tinutukoy tungkol sa Bagong Daan. Aling daan ang dinadala ni Pablo, dati o bago?
T774-Kung lilipat ako sa ibang relihiyon gaya ng inyong samahan, magkakasala ba ako sa Dios o masusumpa ba ako gaya ng sabi ng iba?
T775-Sa 1 Pedro 3:18-19, kung may kulungan sa kabilang buhay, ibig bang sabihin iyon ang impiyerno ?
T776-Sa inyong samahan, bakit kailangang doktrinahan bago bautismuhan?
T777-Ano ibig sabihin ng Ang Dating Daan? Kaligtasan po ba?
T778-Sino ba ang talagang sinasamba ninyo bilang Dios?
T779-Bakit sa bawa’t coordinating center ninyo, ang nakalagay sa karatula ay Ang Dating Daan? Bakit hindi Iglesia ng Dios ang ilagay para makilala ng lahat ng tao ang iglesia ng Dios na inyong ipinangangaral?
T780-Saan galing ang Ang Dating Daan?
T781-May mababasa ba sa Biblia na direktibang nag-uutos sa mga apostoles sa pamamagitan ng Panginoong JesuCristo na ang tao ay maaaring pumatay ng mga hayop para kainin?
T782-Sa Mateo 24:15, ano ang ibig sabihin ng kalapastanganang walang pangalawa na tinutukoy ni Propeta Daniel na magaganap sa banal na lugar? Ito na ba ang malaking kapighatiang darating?
T783-Sa Isaias 41:1-7, naniniwala ako na iyan ay ang inyong samahan pero sino ang anluwaging tinutukoy diyan?
T784-Kung ang relihiyon ninyo ang tunay ano ang batayan ninyo sa Biblia at bakit kayo maraming kaaway
T785-Sa Mateo 24:41, halimbawa kayo’y nagsasalita sa maraming tao at kayo’y biglang nawala, malalaman ba ng mga tao na kausap ninyo na bigla kayong mawawala?
T786-Bakit wala o hindi kayo naniniwala sa sinasabing eternal security? Sa pagkakaunawa ko eternal security ang sinasabi sa mga talatang Juan 1:12, Juan 3:16, at Juan 10:28-29.
T787-Saan ba ang aklat ni Propeta Jasher? Bakit hindi nasama sa Biblia?
T788-Kapag ang tao’y namatay, ang katawan niya’y uuwi sa alabok at ang espiritu niya’y uuwi sa Dios. Alam ba ng kanyang espiritu ang pinaggagawa niya dito sa mundo?
T789-Gusto ko nang umanib sa iglesia ninyo, ang ikinatatakot ko lang baka kapag nakaalam ako ng aral saka ako makagawa ng pagkakamali o kasalanan. Ano ang gagawin ko?
T790-Bakit sa mga kapatid sa inyo ay mayroon pang natitisod?
T791-Bilang estudyante at isang Kristiyano, mali bang mag-aspire na maging valedictorian o salutatorian? At bilang estudyante, paano mararamdaman na tinatawag ka na ng Dios?
T792-Sa Isaias 43:11 at Kawikaan 8:30, hindi ba Siya nag-iisa nuong panahon na iyon nang una?
T793-May nabasa ako sa Biblia tungkol sa mga myths and endless genealogies. Pakipaliwanag po iyon.
T794-May tanong na ba sa inyo na alam ninyong sagutin pero hindi ninyo sinasagot?
T795-May tanong ba na hindi n’yo talaga alam ang sagot?
T796-Ang Holy Spirit ba’y Espiritu ng Ama o Espiritu ng Anak?
T797-May kaligtasan ba ang mga nasa tribo, iyong mga hindi nararating ng ebanghelyo ng Dios?
T798-Ang katawan ba ng Panginong JesuCristo ay tao? Nabago ba iyon nuong umakyat siya sa langit?
T799-Iyon bang masamang espiritung sumasanib sa tao, may mga molde ba iyon, parang moldeng tao?
T800-Nakakapagligtas ba ang relihiyon?
T801-Bawal ba ang pagkain ng dugo?
T802-Totoo ba na pinagmamasdan ni Jesus ang malawakang baha sa lupa nung kapanahunan ni Noe?
T803-Marami pong pangalan ang Dios?
T804-Bakit ang bawa’t tao ay may kaakibat na problema sa buhay? Hindi ba ito matatapos?
T805-Bakit nagkaroon ng iba’t ibang relihiyon sa mundo?
T806-Namatay si Cristo sa krus. Nuong umakyat na siya sa langit, sa anong anyo po, kaluluwa ba o Espiritu? At ano ang pagkakaiba ng kaluluwa at espiritu?
T807-Narinig kong sinabi ninyo na hindi lahat ng tao ay nakatakda na ang kapalaran pero ang mga apostol at mangangaral sa tiyan pa lang ng ina ay binantayan na sila ng Ama. Nangangahulugan ba na si Judas na isa sa mga apostol ay nakatakdang ipagkanulo si Cristo?
T808-Bakit nagkakaroon ng mahirap at mayaman?
T809-Ano ang tamang relihiyong makapagliligtas?
T810-Totoo bang death is an appointment?
T811-Ang isang taong makasalanan na hindi tumanggap sa Dios, kung madisgrasya siya’t sa huling hininga niya’y humingi siya ng tawad, at that time ba ay maliligtas siya?
T812-Gaano kaya kalaki ang utak ng Dios?
T813-Totoo bang maaari pang makausap ang mga patay?
T814-Saan mapupunta ang kaluluwa ng mga nagbigti?
T815-Sa Mateo 27:46, para bang sinisisi niya ang Ama samantalang alam niya na ipapako siya sa krus?
T816-Kung magiging marapat tayo sa kaligtasan, ano ang magiging kalagayan natin duon? May babae pa ba o lalaki? May pangalan ba tayo duon? May magsisipag-asawa pa ba? Ano ang gagawin ng mga maliligtas duon?
T817-Sa mga maliligtas, sino ang mga gagawing hukom duon?
T818-Kung magsisipaghatol lahat ng mga naligtas, hindi kaya tatanggalin din ang dati nilang pag-iisip dito sa lupa upang kung may kamag-anak sila ay hindi sila magiging biased?
T819-Hindi na ba maaalala ng mga maliligtas ang naging buhay nila dito sa lupa?
T820-Sa Hebreo 11:5, bakit hindi nakita ni Enoc ang kamatayan?
T821-Ang sabi’y darating ang paghuhukom, may posibilidad ba na magbago iyon kung ang majority ng tao’y magbalikloob sa tamang iglesiang tulad nito? May posibilidad ba na hindi na mangyari iyon?
T822-Ang mayaman at mahirap ay kapwa nilikha ng Dios. Lumalabas sa aking pag-aaral, ang tao’y walang kakayahang ibahin ang landas na dinadaanan. Kung ganito ang pangyayari, ibig bang sabihin ang pagiging masama at mabuti ng tao’y wala rin sa kaniyang kontrol kundi nasa kamay ng Dios?
T823-Ang Dios ba’y nagsisi sa Kanyang paglikha sa mga tao dahil sa patuloy na paggawa ng tao ng masama?
T824-Bago ba lipulin ng Dios ang mga masasamang tao sa panahon ni Noe at itinira ang walong mabubuti, alam ba Niya na dadami pa rin ang mga masasama na duon din manggagaling sa walong mabuti na tinira Niya?
T825-Ano ang unang-unang ginawa o nilikha ng Dios?
T826-Ano ang kahulugan ng banal na Espiritu?
T827-Totoo ba na ang pagtanggap natin kay Jesus bilang Tagapagligtas, makakamtan natin ang banal na Espiritu?
T828-Ano ang tunay na turo ng Biblia tungkol sa multo?
T829-Bakit ipinagbawal kainin ang baboy?
T830-Sapat na bang maligtas ang isang bumabasa ng Biblia at sinusunod ang itinuturo nito?
T831-Paano kung ang isang kaanib ninyo o taong nakabasa ng Eze. 18:7-8, ang source ng income ay patubuan o pagpapautang? Malaki ba ang pananagutan niya sa Dios dahil isa itong paglabag sa kautusan?
T832-Totoo bang mas makapangyarihan si Cristo na Anak kaysa sa Dios Ama? Ayon kasi sa aming pastor dapat kay Cristo i-address ang lahat ng panalangin dahil Siya ang ating Mediator at Savior patungo sa Ama.
T833-Natapos ko na ang doktrina pero hindi pa nabautismuhan. Anytime ba na magpabautismo, wala ba iyong expiration?
T834-Ayon sa Biblia, paano ninyo mapapatunayan na kayo’y isang sugo ng Dios?
T835-Bakit marami ngayong mga sakuna na nangyayari sa mundo?
T836-Ano ang ibig sabihin ni Cristo sa Mat. 19:21?
T837-Sa Kawikaan 30:18, ano ang tinutukoy na totoong kagila-gilalas na bagay?
T838-Ano ang kahulugan ng Juan 15:22 ?
T839-Diba ang patay ay wala nang magagawa? Bakit may nakasulat sa Biblia na ang dugo ni Abel ay sumisigaw? Siya ay patay na at nagsasalita pa?
T840-Ano ang ibig sabihin ng nasa Biblia na ang mga babae raw ay maliligtas sa pagkakaroon ng mga anak?
T841-Ano ang relihiyon ng Panginoong Dios at ng Panginoong JesuCristo?
T842-May mababasa ba sa Biblia na pupunta pa sa isang lugar para magpasalamat?
T843-May kaligtasan ba ang taong namatay na, na nasa labas ng iglesia o relihiyon pero gumagawa ng kalooban ng Dios?
T844-Bago ipanganak ang isang tao sa mundo, alam na ba ng Dios ang magiging kinabukasan niya?
T845-Nakasulat ba sa Biblia na lahat ng pumapasok sa bunganga ay hindi makakasama kundi ang lumalabas iyon ang makakasama?
T846-Kung walang dugo walang laman, kung walang laman walang dugo. Ang dugo bawal daw. Bakit ang laman hindi bawal? Paano naging bawal ang dugo?
T847-Kailangan bang saktan natin ang ating katawan para mapatawad sa kasalanan?
T848-Bakit nakapasok sa Garden of Eden ang demonyo para tuksuhin si Eva? Ito ba’y pinlano rin ng Dios sa kanila?
T849-Sino ba iyong Dating Daan? Hindi ba ito si JesuCristo na sinasabi sa Juan 14:6?
T850-May nasusulat ba sa Biblia na hindi pa ipinanganganak ang tao’y nakasulat na sa banal na aklat, sa aklat ng buhay?
T851-Lahat ba ng klase ng kasalanan ay may kapatawaran?
T852-Bakit napakahalaga ng tao sa Dios sa lahat ng Kanyang nilalang?
T853-Kailan nagsimula o magsisimula pa lang ba ang isang libong taon? At ano ang mga palatandaan na magsisimula na iyon?
T854-Sa Apoc. 20:21, ano ang binabanggit na bagong langit at bagong lupa? Di ba sa langit na mapupunta? Saan iyong lupa na iyon?
T855-Kayo ba’y nagtitiwalag ng isang kapatid na nagkasala? Ang alam ko kasi ang isang kapatid kapag nagkasala ay hinahango, hindi tinitiwalag.
T856-Totoo ba na ang sabi ng iba na kapag nanalangin ka daw sa patay dinidinig ka. Nasaan na kaya ang mga patay ngayon?
T857-Ang mga namatay ng nakaraang panahon na hindi nabigyan ng paraan para makapaglingkod sa Dios, maliligtas din ba sila?
T858-Ano ang ibig sabihin ng bautismo?
T859-Ano ang pinakamatibay na katibayan ninyo na ito ang iglesiang itinayo ng Dios?
T860-Kapag naging kaanib na ako ng iglesia ng Dios ay gusto ko ring makasama ang mga magulang ko. Ano ang pinakamagandang paraan na maakay ko sila dito?
T861-Ang diablo at ang mga alagad niya na may tanda sa noo at kamay ay parurusahan sa apoy ng impiyerno na magpasawalanghanggan. Duon naman sa mga hindi maliligtas pero walang tatak ng diablo, paano ang paraan ng pagpaparusa?
T862-Tungkol sa sinabi ni Cristo na, “Suppose ye that I come to give you unity? Nay, but divisions.” Ang pagdami ba ng relihiyon o sekta ba ang katotohanan ng sinabi niyang ito?
T863-Anong paliwanag sa Gawa 5:4 na sinasabing ang tao’y nagsinungaling laban sa Espiritu Santo, and then eventually sa verse 4, sinabi ng talata na siya’y nagsinungaling sa Dios?
T864-Sa Lucas 17:31,34 – bakit sa talatang 31 ang sabi, “sa araw na yaon”, pero sa talatang 34 “sa gabing yaon” na?
T865-Nuong napako si JesuCristo, sa Marcos 5:24 parang lumalabas na may naiwang damit si Cristo, sa Juan 19:23-24 wala na siyang damit. Alin ba ang totoo duon?
T866-Sa 1 Tes. 4:16-17, bakit ang ginamit na salita’y aagawin? Mayroon bang pag-aagawan at may maaagaw ba?
T867-Paano ba makakasiguro na tunay na relihiyon ang naaniban?
T868-Naniniwala ba kayo sa destiny? Is it a matter of chance or a matter of choice? Ang Dios ba ang nagdedesisyon sa magiging kapalaran ng tao?
T869-Papaano malalaman ng isang tao kung paano nangungusap ang Dios kung anong tungkulin ang gagampanan niya sa gawain ng Panginoon lalo na kung babae?
T870-Sa mga sinulat ng propeta sa Biblia, totoo ba lahat iyon? Ano ang katunayan?
T871-Ayon sa Juan 1:18 ang bugtong na Anak ay galing sa sinapupunan ng Ama. Nangangahulugan ba na si Jesus ay hindi galing sa kaniyang ina?
T872-Ano ang ibig sabihin ng Mateo 23:9?
T873-Bakit nawawala sa Biblia ang Mateo 23:14 at saka Mateo 17:21?
T874-Bago ginawa ng Ama ang sanlibutan, nasaan siya at ano ang ginagawa Niya nuon?
T875-Ano ang layunin ng Dios sa Gen. 3:16-17, bakit hindi si satanas ang kanyang pinarusahan kundi ang taong tinukso ni satanas?
T876-Maraming nagtatrabahong mga Pilipino sa iba’t ibang bansa. Paano namin malalagpasan ang mga balakid o pagsubok?
T877-Ano ang posibilidad na mangyari sa taong nakumpleto na doktrina pero hindi nakapagpabautismo o hindi niya kayang sundin lahat ng tamang gawa?
T878-Bakit mas pinagpapala ang mga hindi matuwid? Totoo bang iyo’y galing sa Dios? May diskriminasyon ba ang Dios pagdating sa pagpapala?
T879-Kung makasumpong ng katotohanan pero nagpatumpik-tumpik, may consequence ba na masama o kung bigyan siya ng pagkakataon ng Dios gaano kaiksi o katagal para siya’y makaanib sa Iglesia ng Dios?
T880-Bakit pinapayagan ng Dios na sumampalataya ang mga tao sa iba’t ibang klase ng relihiyong hindi totoo at ano ang pakinabang na nakukuha nila rito?
T881-Sabi sa Biblia, kapurihan sa babae may mahabang buhok, puwede bang mahaba ang buhok pero once in a while i-trim para hindi mahirap i-maintain?
T882-Ano ang dapat itawag kapag tapos ka nang magdasal – Ama sa langit, mahal na ina ng awa, o JesuCristo?
T883-Mas marami ang naghihirap na tao sa mundo ngayon. May batayan ba o dahilan ang Dios na nasusulat sa Biblia kung bakit pinapayagan Niya ang ganito?
T884-Ano ang katuwiran ang nakapaloob sa Mateo 20:16? Saan iyon mauuna at mahuhuli?
T885-May nabanggit sa Ecle. 1:4, na may darating, may yayaon. Ang tao ba bago pa man maging tao o mabuo sa sinapupunan ng babae, mayroon na rin ba siyang pinanggalingan muna?
T886-May nasusulat ba sa Biblia tungkol sa nangyayaring kaguluhan sa ating bansa?
T887-Sinasapian ang anak ko ng masamang espiritu. Paano maaalis iyon?
T888-Ang speaking in tongues at gift of prophecy ay nangyayari din ba sa inyong samahan?
T889-Ang mundo’y bilog, papaano makikita si Cristo ng lahat ng tao sa buong mundo sa pagbabalik Niya?
T890-Ang mga nangyari ba at mangyayari pati na ang kamatayan natin ay itinakda ng Dios?
T891-Kapag namatay ang isang tao, babalik pa ba siya o magiging isang alaala na lang?
T892-Ano ang ibig sabihin ng tubig na nababanggit sa mga talatang Mateo 12:43, I Juan 5:6 at II Pedro 2:17?
T893-Totoo bang si satanas ang hari ng lupa?
T894-Nakalagay ba sa Bagong Tipan ang ikapu? At ilang beses ba mag-abuloy ang isang mananamba sa loob ng iglesia?
T895-Mayroon na bang taong nakaakyat sa langit? Kung wala, ilan ba ang langit? Kasi may nababasa sa Biblia si Elias umakyat ng langit.
T896-Totoo ba na may malas?
T897-Totoo bang may naninirahang tao sa ilalim ng lupa?
T898-Ang taong namatay at susunugin, ito ba’y kalooban ng Dios?
T899-Ano ang masasabi ng Biblia tungkol sa isang taong alam niyang masama ang ginagawa niya na minsan nakakaramdam ng guilt, minsan hindi?
T900-Dapat bang magtalo-talo ang lahat ng relihiyon at magsiraan sa halip na magkaisa ng pananampalataya, pananalig, at pag-ibig sa Dios?
T901-Sa panahon ni Eva’t Adan, marami nagsasabi na ang prutas na kinain ay ang mansanas. Anong klaseng prutas ba iyon? Nakikita ba iyon sa Pilipinas?
T902-Nung magpakain si Cristo ng tinapay sa ilang libong tao sa pamamagitan ng bata, may himala bang nangyari o may kanya-kanya lang baon ang mga alagad?
T903-Si Juan Bautista ba at si Elias ay iisa? Isa sa laman at sa espiritu?
T904-Ano ang masasabi n’yo sa bumabatikos sa inyong mga aral?
T905-Ano ang pagkakaunawa ninyo sa Juan 1:1?
T906-Dapat bang mabalisa ang isang may karamdaman?
T907-Bakit ang tao parang takot mamatay?
T908-Ano ang ibig sabihin ng Mateo 18:6-9?
T909-Ano ang kahulugan ng Mateo 18:9? Paano dudukutin ang mata?
T910-Gusto ko sanang umanib sa Iglesia ng Dios pero hindi alam ng magulang ko na may balak akong mag-iba ng relihiyon. Paano kung malaman nila at pagalitan ako’t sabihing bumalik ako sa dating relihiyon? Ano ang dapat kong gawin?
T911-Tungkol sa doktrina ninyo sa buhok ng babae, sapat na ba na hanggang lagpas na lang ng balikat, at hindi na kailangang paabutin ng talampakan?
T912-Sinabi sa Biblia na kung gaano karami ang buhangin sa dagat ganuon din karami ang hindi maliligtas, masasaklaw ba dito ang karamihang mahirap na dahil sa kahirapan nakakagawa ng hindi matuwid sa harap ng Dios?
T913-Sa Mat. 24:1 patuloy, iyon ba’y naganap na o mangyayari pa lang? At ang nangyari kay Job na kanyang paghihirap, iyon ba’y pinayagan ng Dios na gawin ni satanas?
T914-Anong paliwanag sa Job 12:10 at Awit 119:25?
T915-Bakit nagdalamhati si Jonas ng mapasa-tiyan ng malaking isda? Sino ba si Jonas at anong mapupulot na aral namin kay Jonas?
T916-Paano n’yo mapapatunayan na ang relihiyon ninyo ay tunay?
T917-Dadami pa rin ba ang tao kung si Adan at Eva kung hindi kumain sa ipinagbabawal na punongkahoy?
T918-Why did God have to create the world and man? And why did it take God to create the world in six days instead of in a few moments?
T919-Sa pakikinig ko sa inyong pangangaral, natuklasan ko na may mga aral sa aming samahan na wala sa Biblia, kung minsan pa imbento lang. Pupuwede ba na ang mga maling aral ay amin na lang ituwid kahit hindi na aanib sa inyong relihiyon?
T920-Ano ang kahulugan ng Gen.12:7, dahil lahat ng tao naniniwala na wala pang nakakakita sa Dios? Where and how was the origin of religious group?
T921-Kung ang isang masamang tao ay namatay, didiretso na ba siya agad sa impiyerno o hihintayin niya pa ang pangalawang pagdating ni Jesus?
T922-Kung kukuha daw ng katulong ang iglesia kailangan daw iyong hindi masyadong manginginom, ibig bang sabihin puwedeng uminon basta huwag lasenggo?
T923-Saan galing ang Dios? Saan Siya nagmula?
T924-May kaibigan akong tomboy, may kinakasama siya mga sampung taon na, may kaligtasan ba sila?
T925-Para tayo maligtas kailangan may fear of God at sumunod sa utos ng Dios. Ito ba iyong 10 commandments na sinasabi o may kakulangan pa duon?
T926-May basehan ba sa Biblia tungkol sa katotohanang pansamantala lang at katotohanang pangwalang hanggan?
T927-Ano ang dapat kong gawin para mabago ko ang sarili ko at para magbalikloob ako sa Dios?
T928-Kailan at saan mababasa sa Biblia na tayo’y nasa huling araw na?
T929-Bakit sabi nila malapit nang dumating si Cristo pero wala pa naman? Nagdaan na ilang libong taon, naghihintay ang maraming sumasampalataya, pero bakit wala pa naman?
T930-Pinupuna ng maraming relihiyon ang doktrina ninyo na bawal ang pag-aasawa. Mayroon ba itong batayan sa Biblia?
T931-Bakit wala nang nagpapakitang anghel? Hindi gaya ng dati na nagpapakita kina Moises at Abraham.
T932-May tuhod ba ang Dios o wala?
T933-Saan mababasa sa Biblia na ipinagbabawal sa mga mangangaral ang magtipon ng kayamanan dito sa ibabaw ng lupa?
T934-Nakalagay sa Biblia na sa pagdating ng paggapas ay titipunin ng Dios ang kaniyang mga anak at ilalagay sa kaliwa ang mga kambing at sa kanan ang mga tupa. Saan ba kayo duon, Bro. Eli?
T935-Nasa Biblia ba iyong kapag tumulong ka dapat may utang na loob? Nasa Biblia ba ang salitang utang na loob?
T936-May sitas din ba sa Biblia sa mga taong mapagkatha ng salita?
T937-Sa Biblia may nababasang beelzebub. Siya ba’y anak ni satanas? Bakit siya tinawag na prinsipe sa Biblia?
T938-Sa bagong Jerusalem, tao lang ba ang magiging living things doon? Wala ba roong halaman o hayop? Paano maa-appreciate ng mga taong maliligtas iyon kung wala namang ibang living things maliban sa tao?
T939-Ang ginagamit n’yo daw dila. Hindi raw kayo gumagamit ng isip?
T940-Ang Dios daw kung gusto Niyang magsinungaling ay makapagsisinungaling?
T941-Kayo daw ang nanglalait sa Panginoong Jesus. Sinabi n’yo raw na nuong oras na nakapako si Cristo, siya’y makasalanan. Pinagbibintangan na kayo daw ang nanghahamak kay Cristo?
T942-Kapag ipinanganak ba ang isang tao’y may nakatakda nang kapalaran sa kaniya? Na kung nakatakda na siyang maging mayaman o mahirap hanggang duon na lang ba siya?
T943-Sa Juan 4:24, ang Dios na Espiritu, Siya ba ang lumalang ng tao? Kung ang Dios ay Espiritu, paano n’yo nasabing siya’y may puwet?
T944-Bago lalangin ang mundo, nasaan si Cristo?
T945-Sa pagdating ni Cristo dito, siya ba’y mangangaral pa o simula na ng paghuhukom?
T946-Ano ang misyon ng tao dito sa lupa?
T947-Ano ang isang katangian ng tunay na Kristiyano bilang alagad ni Cristo?
T948-Paano ang pag-agaw sa sanlibutan o yung sinasabing rapture? Paano aagawin ng Panginoon ang nandito sa ibabaw ng lupa?
T949-Ilang beses ang holy communion at kailan ito dapat gawin? Kailangan bang kainin ang tinapay at inumin ang alak?
T950-Ano ang kahalagahan ng pagkaanib sa isang totoong relihiyon lalo na sa oras ng pagdating ni JesuCristo?
T951-About racism.
T952-Mayroon bang kautusan tungkol sa ayos ng pananamit ng mga lalake?
T953-Maliligtas ba ang isang tao na hindi ninyo kaanib? May kaibigan kasi ako na hindi ninyo kaanib pero mababait sila.
T954-Paano makikilala ang Dios?
T955-Ano ang pagkakaiba ng tao at anghel?
T956-Kung ako’y maanib sa Church of God, puwede ba akong dumalo sa mga house blessings at family reunions? Puwede ba akong makikain sa handa nila? Hain ba iyon sa dios-diosan?
T957-Bakit bawal sa inyo ang magpiyesta?
T958-May katapusan ba ang mundo?
T959-Saan ba napunta ang kaluluwa ng dalawang magnanakaw na kasama ni Jesus nang matapos silang mahatulan?
T960-Saan matatagpuan ang Dios?
T961-Ano ang ibig sabihin ng Mateo 10:34 at ng Lucas 12:51-53?
T962-Hindi ba’t iisa lang naman ang Dios? Kailangan pa ba natin ang magkakahiwalay na relihiyon?
T963-Kung loloobin ng Dios na ako’y maanib, ano ang dapat kong gawin upang makapanatili akong tapat na lingkod ng Dios?
T964-Paano po ba mapapasama sa aklat ng buhay?
T965-Sa Juan 1:4, ano ang tunay na pagkakasulat sa Biblia, iyon bang mula sa kaniya ang buhay o nasa kaniya ang buhay?
T966-Ano ang magiging kalagayan ng pinangangaralan ng pastora o kung ang nangangaral sa inyo’y babae?
T967-Ano ang magiging kalagayan ng mga miyembro ng iglesia na ang namumuno’y pastora?
T968-Ano ang tamang panuntunan ng pagsasama ng buong pamilya sa isang sambahayan sa pagitan ng mag-asawa at sa mga anak na hindi sila nagkakaisa ng pananampalataya?
T969-Ano ang kasalanang may kasamang sumpa?
T970-Maliligtas ka ba kung magooffering ka ng 60,000 o 40,000?
T971-May pagkakaiba po ba ang kinikilala n’yong Dios sa kinikilalang dios ng ibang relihiyon?
T972-Para kanino ang ikapu, para ba sa mga pastor o para sa Panginoong Dios?
T973-Ilang beses ba namamatay ang tao? Kasi narinig ko sa ibang relihiyon na tatlong beses daw namamatay ang tao. Totoo ba ang paniniwala nila?
T974-Nasa Biblia ba ang pag-iipon ng kayamanan?
T975-Bakit marami nang relihiyon?
T976-Nakausap n’yo na ba ang Dios?
T977-Ano ang nakikita ng tao na hindi nakikita ng Dios?
T978-Totoo bang malapit nang dumating ang Panginoong Jesus?
T979-Ang mga santo sa aming bahay, may maitutulong ba o wala?
T980-Totoo ba ang sinasabi nilang pagkikitang muli ng dalawang namayapang tao sa kabilang buhay?
T981-Totoo bang makakasama nating lahat ang uri ng mga hayop sa paraiso? May nagsasabi kasing magkakasama daw ang bata at leon papasok sa lungga ng mga ahas.
T982-Sinabi n’yo na hindi nananahan ang Dios sa mga templong gawa ng tao, ano ang ibig sabihin ng Ezekiel 43:7?
T983-Iyon bang tinutukoy na mga tupang nasa labas pa ng kulungan ng totoong iglesia, may mga nilalang ba duon na alam na nila ang totoong aral ngunit hindi pa sila pumapasok dahil hindi pa sila handa?
T984-Bakit napanaginipan kong ipinako ako sa krus?
T985-Kalooban ba ng Dios na magkaiba ang iglesia ng mag-asawa?
T986-Ano ang ibig sabihin ng Efeso 5:21-24?
T987-Sinabi mo na hindi sa lahat ng dako nanduon ang Dios, ano ang ibig sabihin ng sinasabi sa Jeremiah 23:23-24?
T988-May pangalan po ba ang Poong Maykapal?
T989-Kung halimbawa ako at ang nakararami sa ami’y gumagawa ng kabutihan at sumusunod sa lahat ng utos ng aming relihiyon, pagdating ng judgment time, may pag-asa ba kaming maligtas?
T990-Ang sinasabi sa Santiago na kasalanan ba iyong hindi gumawa ng mabuti?
T991-Bakit sinasabi sa Biblia na tumahimik ang babae sa iglesia?
T992-Napanood ko po sa TV, may nagsabi ang Dios ang Makapangyarihan sa lahat, puwede Siyang makapagsinungaling. Ito ba’y tama?
T993-Kung halimbawa pagkagising ko sa umaga o bago matulog, hindi ako nagdarasal, kasalanan ba iyon? At may oras ba ang pananalangin o ilang beses dapat manalangin sa isang araw?
T994-Ano ba ang katotohanan tungkol sa bugtong at buhay na Dios na si JesuCristong Makapangyarihan sa lahat?
T995-Iyon bang mga tao nuon na sumampalataya sa maling relihiyon, mapapatawad pa ba ng Panginoong JesuCristo?
T996-Sa Mateo 24:5, kung ang isang tao’y taos-pusong naniniwala na kaanib siya sa tunay na iglesia dahil sa tamis na salita ng isang ministro, siya ba’y maliligtas pagdating ng araw?
T997-Tungkol sa transfiguration, yung nangyari kina Elias, Jesus at Moises, tapos naiwan si Jesus. Sino ba ngayon ang dapat nating pakinggan sa panahong ito?
T998-May nasusulat ba sa Biblia na ang lumitaw na rainbow o bahaghari ay tanda o pangako ng Dios na huwag na Niyang uuliting palulubugin ang mundo?
T999-Nuong ipako si Jesus sa krus, may isang babaeng nagpunas sa mukha niya, si Veronica. May nasusulat ba sa Biblia na sa ipinangpunas niyang puting panyo’y bumakas ang mukha ni Jesus?
T1000-Hindi ba nuong likhain ng Dios si Adan ay isinunod Niya si Eva? At nung magsasama na ito ay sinabi ng dalawa na iiwan na ni Adan ang kaniyang ama’t ina. Sino po ang pinagpaalaman ni Adan na sinabi niyang kaniyang ama’t ina?
T1001-Sa Biblia may nabasa ako na binabanggit na may punongkahoy ng buhay, may bukal ng tubig ng buhay, at may tinapay ng buhay. Saan ba natin matatagpuan ang lahat ng ito maliban sa Biblia?
T1002-Ang paglikha kay Adan ay nasa Gen. 2:7. Sa Gen. 1:26-27, sino ang unang nilalang ng Dios bago kay Adan?
T1003-Gaano ang katiyakan na tayo na nananampalataya sa Dios sa panahong ito ay makakarating sa paraiso?
T1004-Sa Apoc. 3:12, ano ang pangalan ng Dios ng ating Panginoong JesuCristo at ano ang bagong Jerusalem na mananaog mula sa langit mula sa Kanyang Dios at iyong kaniyang sariling bagong pangalan?
T1005-Sa Juan 14:2, sa makatuwid ba sa sinabi ng verse na iyan, ano ang ginagawa ni Cristo ngayon? Sinasabi din diyan na sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan, bakit pa siya maghahanda ng tahanan kung may nakahanda na roon?
T1006-Puwede ba akong makahingi ng isang talata sa Biblia na mag-i-inspire sa akin para basahin ang Biblia?
T1007-Paano ba tayo ililigtas ng ating Panginoong JesuCristo? At ano ang lahat ng gusto niya sa tao para ililigtas niya?
T1008-Sa Apocalipsis 21:1, ang isang bagong langit at isang bagong lupa, iyon ba ang titirhan ng maliligtas?
T1009-Ang patay ba’y maaaring bautismuhan?
T1010-Ang tubig at ang tinapay, sapat na ba iyon para malinis ang kasalanan?
T1011-Sa Apocalipsis 17:12, ano ang ibig sabihin ng sampung sungay at sampung hari?
T1012-Ang asawa ko lang ang umanib at nagpabautismo, ako’y hindi. Ngunit hindi naman ako tutol sa mga gawain o obligasyon niya sa iglesia. Sinusuportahan ko siya. Maliligtas ba ako kung hindi ako magpabaustimo at umanib?
T1013-Nabanggit n’yo na may mga langit at may isang apostol, buhay pa pero nakarating na sa langit. Ano ang punto ng Panginoon doon bakit ginawa niya yun?
T1014-What is in man that God is always mindful of him? Tao lang ba talaga tayo? Bakit pinahintulutan ng Ama na mapako si Cristo na kaniyang totoong anak para sa tao kung tayo’y tao lamang? Gaano tayo kahalaga para sa Dios?
T1015-Sa Apocalipsis 4:6-8, bakit iba’t iba ang kanilang mga ulo – may ulo ng leon, may ulo ng baka, may ulo ng agila at ulo ng tao? Bakit sila ginawa ng Dios? Ano ang kanilang magiging papel sa araw ng paghuhukom?
T1016-Sa Apocalipsis 19:17-19, ano ang naging simbolo ng anghel na nakatayo sa araw at ang iba’t ibang klase ng mga ibon na lumilipad sa himpapawid? Ano ang kahulugan nito? Ito ba’y natupad na o ipatutupad pa lamang?
T1017-May kaligtasan ba ang hindi naniniwala sa Biblia?
T1018-May nasusulat sa Biblia na tanging si Haring Solomon na lang ang pinakapantas na tao o pinakamatalinong tao na nabuhay sa mundo at wala nang lalagpas sa kaniyang katalinuhan. Totoo ba iyon? Bakit kaya tanging si Haring Solomon na lang ang pinakapantas na tao sa mundo?
T1019-Why does the devil choose Eve to initiate temptation instead of Adam?
T1020-Bakit nilalang ang tao kung mamamatay din lang naman?
T1021-Ano po bang mayroon sa langit?
T1022-Ang isang tao na maraming nagawang mga kasalanan bago mamatay pero the last two minutes ng buhay niya’y nakahingi siya ng tawad sa Panginoong Jesus ay may katiyakan bang makararating sa langit at makakasama ng Panginoong Dios?
T1023-Iyon bang sa Genesis na pitong araw ng paglalang, iyon ba’y 24 oras?
T1024-Ang punongkahoy ng katwiran, at ang punongkahoy ng pagkakakilala ng mabuti at masama, at saka ang ahas na inilagay sa halamanan ng Eden, iyon ba’y materyal o espirituwal?
T1025-Ang punongkahoy ng buhay sa paraiso, iyon ba ang ating Panginoong JesuCristo?
T1026-Para kanino ang kautusang magbigay ng ikapu?
T1027-Sa Juan 3:3, ano ang ibig sabihin ng pagsilang na muli? Ito ba ang sinasabi nilang born again?
T1028-Ano ang isinasaad sa Biblia tungkol sa tunay na kaligtasan ng kaluluwa ng tao?
T1029-May himala ba sa inyo sa iglesia ng Dios?
T1030-Sa Ecle. 3:1, what is our ultimate purpose o ano ba talaga ang sadya natin dito sa mundo?
T1031-May authority na ba to preach and to baptize kung maging miyembro na sa iglesia?
T1032-Ano ang stand ninyo tungkol sa blood transfusion?
T1033-Anu-ano ho ba ang mga sitas na batayan kung ang isang babae ay galing sa Panginoon?
T1034-Ano ang ibig sabihin sa Juan 10:30 na “Ako at ang Ama ay iisa”?
T1035-May nakasulat ba sa Biblia na kasagutan kung bakit ginawa ng Dios ang tao na alam naman Niyang hindi lahat ay gagawa ng mabuti at may mapupunta sa impiyerno?
T1036-Ano ang magagawa ng tao na hindi kayang gawin ng Panginoon?
T1037-Paano nabuhay si Propeta Jonas sa loob ng tiyan ng malaking isda? Hindi po ba parang napakaimposible?
T1038-Ang biological father ni Jesus ay si Joseph. Sino ba ang Joseph na ito? Siya ba ang Joseph na anak ni Jacob?
T1039-Ano ang masasabi n’yo tungkol sa baptism ng holy spirit at speaking in tongues?
T1040-Nagma-manifest ba ang Holy Spirit hanggang ngayon?
T1041-Sino ang may mas maraming pinatay ang Dios ba o ang demonyo?
T1042-Sa samahan ninyo at sa mga members ninyo, especially sa iyo, hindi na ba kayo magkakaroon ng kasalanan? At ano ang way mo para ma-aware ang mga members mo sa kasalanan?
T1043-Anong mayroon sa langit na wala dito sa mundo?
T1044-Ang sabi ng isang mangangaral na narinig ko ang biyaya daw ng Dios ay hindi masusukat ngunit ang tao ay sumusukat sa biyaya ng Dios. Sa anong paraan ba sinusukat ng tao ang biyaya ng Dios?
T1045-Paano ko ba malalaman na pinapatawad na ako ng Dios sa aking nagawang kasalanan?
T1046-Ang sense of humor ba’y likas sa taong marunong magpatawa? Sa katulad kong palaging seryoso, mapagaaralan ko ba ito? Puwede ko ba itong mapag-aralan o lalapitan ko na lang ang mga taong malakas ang sense of humor nila?
T1047-Sinabi sa akin, magdasal lang daw at humingi sa Dios ng sign kung kami talaga para sa isa’t isa. Tama ba ito? Anong mga signs ang sinasabi niya?
T1048-Karamihan sa mga tao’y takot sa kamatayan. Bakit kailangan pang mamatay ang isang tao?
T1049-Nuong inusig ang mga apostol, saang bansa sila nagpunta? Wala bang napunta sa Amerika o sa Britanya?
T1050-Mayroon ba kayong sementeryo?
T1051-Totoo ba na ang batas ni Moises ay binago o ang sampung utos ay binago? At totoo ba na ang ceremonial laws lang daw po ang inalis o nawala na?
T1052-Ano kaibahan ng Old at New Testament?
T1053-Sa Mateo 5:44, ang sabi’y ibigin ang mga kaaway samantalang sa Lucas 19:27 naman patayin ang mga kaaway. Sino ba ang dapat sundin si San Lucas o si San Mateo?
T1054-Ano ho ba ang katayuan ni Cristo? Di po ba parang kontradiksyon ang sinasabi sa Juan 17:3 at sa 1 Juan 5:20?
T1055-Kanino dapat mangumpisal?
T1056-Kina Eva at Adan ba natin namana o galing ang kasalanan kaya tayo ngayon ay madaling matukso rin sa mga kasalanan at nagkakasala?
T1057-Ano ang ibig sabihin o ipakahulugan ng numerong 666? Nasa Biblia ba iyon?
T1058-Bakit sa bawa’t aklat sa mga sitas ay may hindi magkapareho ang laman? Ang mga kapitulo’y hindi pareho, may marami at may kaunti ang nakasulat.
T1059-Maliligtas ba silang ang santo nino ang kanilang panginoon?
T1060-Can the devil read the mind and heart of man?
T1061-Bakit bawal sa inyo ang kumain ng dinuguan?
T1062-Bakit hindi puwedeng magsuot sa inyo ng pantalon?
T1063-Ano ang kahalagahan ng semana santa at bakit kailangan pang magprusisyon?
T1064-Kailan nadiskubre ang Ang Dating Daan?
T1065-Naniniwala ako na God created you and me. Ang tanong ko po, who created God?
T1066-Mayroon pa bang pangalawang langit o pangatlong langit?
T1067-Ang Dios ba’y may birthday? Anong buwan siya? Sa buwan ba ng Mayo o sa Disyembre?
T1068-Alin ang aalisin ng Dios sa atin at hindi na mapapasaisip man pagdating natin sa langit?
T1069-Sino ang higit ang kaparusahan, iyong tinuturuan o nagtuturo?
T1070-Ano ang connotation ng death as a word in itself? Would that connote na kapag mamamatay ang isang tao, right in front of God, you will be judged and you will go this way or that way? Please explain.
T1071-Bakit maraming relihiyon dito sa ating daigdig? Bakit hindi na lang tayo nagsama-sama sa iisang pananampalataya sa Dios?
T1072-Bakit sa unang panahon ay hayop ang inaalay sa Dios. Bakit ngayon ay buhay na ang inaalay sa Dios?
T1073-Mayroon bang tao sa Biblia na binautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo?
T1074-Sa Awit 23:1, ibig sabihin ba’y hindi na kailangan ang mga pastor o ministro man? Direct to God na lang ang pananampalataya?
T1075-Sino ang Ama ng Ama?
T1076-Totoo bang niwala na ang Lumang Tipan?
T1077-Hindi ba nakapaloob ang sampung utos sa Lumang Tipan? Kung niwala na ang Lumang Tipan, ibig sabihin ba’y wala na sa Bagong Tipan ang sampung utos?
T1078-Sa panahon ni Cristo, sa araw ng Sabbath siya’y pumapasok sa sinagoga upang mangaral. Ano po ang masasabi n’yo tungkol dun?
T1079-Ano ang paliwanag sa nakasulat sa Mateo 5:18?
T1080-Ano ang masasabi ninyo patungkol sa mga bagay na pina-practice ng ibang Kristyano tulad ng speaking in tongues or baptized by Holy Spirit, laying of hands for healing, water baptism at conversion to Christian?
T1081-May mababasa ba sa Biblia na pwedeng i-cremate ang patay? Tama ba ang gawain na iyon?
T1082-Bakit minsan kapag lumalapit ka sa Panginoon ay lalong maraming problema? Bakit kaya ganun? Samantalang marami namang ibang tao na punung-puno ng blessings, tumutulong din sa mahihirap pero hindi niya kilala si HesuKristo. Ano masasabi niyo tungkol rito?
T1083-Maraming mag-asawa na naghihiwalay. Ano po masasabi niyo dito?
T1084-Tungkol sa maraming babae ngayon na sila na ang nanliligaw. Dahil ba malapit nang dumating ang Panginoon kaya nangyayari ang mga bagay na ito? At ang mga babae na namumuhunan sa lalaki kapag type nila, nakabase ba ito sa Biblia?
T1085-Kung hindi ba nagkasala si Eva at si Adan, ano ang itsura ng pamumuhay ng tao ngayon? At tayo ba ay ipinanganak na, nabubuhay na, at ano ang uri ng ating pamumuhay?
T1086-Bakit ipinagbabawal sa lalake ang mahaba ang buhok tapos sa babae naman hindi pwedeng maikli ang buhok? Mayroon kasing kapag mahaba ang buhok hindi nababagayan, puwede ba iyong maikli na lang?
T1087-Nuong ialay ng Panginoong JesuCristo ang kanyang katawan upang tubusin ang ating mga kasalanan, aling kasalanan ba ang tinubos, iyong noon na bago niya ialay ang kanyang katawang tao o iyong naialay na niya hanggang ngayon?
T1088-Tungkol sa Marcos 16:17-18, kung totoong dagdag iyan bakit hindi na lang alisin para hindi na mapaniwalaan ng mga mambabasa?
T1089-Sa Filipos 3:2, ano bang pagtutuli ang binabanggit diyan? Iyan ba ang literal na pagtutuli na ginagawa ng tao ngayon na para sa mga lalake lang?
T1090-Ano nga ba ang tanda ng isang tunay na relihiyon na ang bawat miyembro ay may pag-asang maligtas at ano ang mga panuntunan nito?
T1091-Totoo bang ang kasalanang hindi pinatatawad ay iyong hindi hinihingi ng kapatawaran?
T1092- Sa Gawa 10:11-14, ano kayang hiwaga, kaalaman at kapahamakan ang maidudulot para sa akin nito?
T1093-Paano po ba tayo makakapamuhay ng hindi na magkakasala?
T1094-Paano po ba natin mahihikayat ang mga kapwa-tao natin na maituwid sila sa tamang landas kung sila mismo hindi naniniwala sa salita ng Dios? Paano natin sila matutulungan?
T1095-Sa Genesis 2:7, ibig po bang sabihin ang kaluluwa at ang buhay ay iisa? May pagkakaiba ba ang kaluluwa at ang buhay?
T1096-Tungkol sa 1,000 years, kailan ba ito mag-uumpisa? At ano ba ang ginagawa sa loob ng 1,000 taong paghahari? Kasabay ba ito sa paghuhukom?
T1097-Ano ang kaugnayan ng isang relihiyon sa buhay ng tao?
T1098-Sa paglikha ng Dios sa mundo hanggang sa kay Adan at Eba, kasama po ba sa plano ng Dios na ang tao ay mamamatay?
T1099-Ano po ba ang tanda ng pagtawag ng Dios sa mga tao?
T1100-During the 1000-year reign of Christ, makakasama ba niya ang mga taong napalitan ang katawan nila ng incorruptible body? Magkakasalamuha ba ang mga taong may kasiraan at ang walang kasiraan during the 1000-year reign of Christ on earth?
T1101-Tuwing nananaginip ako kapag may pinuntuhan ako bigla ko na lang namamalayan sa aking panaginip na nawawala palagi ang isang pares ng tsinelas ko o sapatos? Ano kaya ang ibig ipahiwatig nuon?
T1102-Nang likhain ng Dios ang daigdig, nasaan Siya?
T1103-Paano po ba ang paglilingkod na nakalulugod sa Dios maliban po sa paghahayag ng Kanyang mabuting salita?
T1104-Ano ang main purpose ng Dios sa mga planeta na kanyang ginawa katulad ng Pluto, Neptune, Mars at Jupiter?
T1105-Ang mahal na birhen na sinasabing ina ng Dios ay hindi po ba dapat sambahin sapagkat siya’y tao lamang?
T1106-Ano ang hahatulan, ang espiritu ba o ang kaluluwa?
T1107-Iba ba ang Dios sa maunlad na bansa sa Dios ng Pilipinas? Sa ilang libong klase ng relihiyon ngayon sa mundo kasama na ang Dating Daan, sa mga grupong ito, sa palagay ninyo ba’y may maliligtas dahil sinasabi nila sila’y sa Dios?
T1108-Nakita ko ang kalawakan ng kaalaman ng ating mahal na kapatid na Eli Soriano. Masasabi niyo ba sa mga oras na ito kung kailan ang huling araw at maghuhukom?
T1109-Ang isang individual po ba ay pwedeng maligtas maski na hindi siya kaanib sa isang Iglesia o relihiyon kasi ang pagkakaalam ko ang relihiyon ay muiling pagkikipag-ugnayan sa Panginoon?
T1110-Kailangan ba talagang umanib sa isang Iglesia ang isang individual?
T1111-Kagustuhan po ba ng Dios na ipatapon yung mga anghel na itinakwil dito sa lupa? Ano po ba ang dahilan nun at saka may kapatawaran po ba sila?
T1112-Paano ninyo malalaman kung tinatawag na po kayo ng Panginoon upang maglingkod na sa Kanya?
T1113-Ano pong pinagkaiba ng relihiyon n’yo sa ibang relihiyon?
T1114-Ano ang masasabi niyo dun sa sinasabing, “tanggapin mo si Kristo sa iyong puso at tayo’y maliligtas”? At ano naman din po yung sinasabi na “hindi lamang sa mabubuting gawa maliligtas ang tao”?
T1115-Paano ko po malalaman ang totoong Ebanghelyo? Kasi di po ba maraming religion sa mundo at karamihan sa mga religion na iyon ay gumagamit po ng Biblia?
T1116-Upang malaman ko po ang tamang iglesia, di po ba bibigyan ako ng Panginoon ng Espiritu? Papaano ko mararamdaman na meron na ako nun?
T1117-Sa Genesis 4:11-12, 14-15. Ano pong uri o klase ng palatandaan ang inilagay ng Dios kay Cain upang maging babala na ito’y hindi dapat patayin? At si Cain po ba ay buhay pa hanggang sa ngayon o kasama na si Cain na namatay sa baha nang lipulin ng Dios ang tao sa daigdig noong panahon ni Noe?
T1118-Kung sakaling ako’y umanib sa inyo, masisiguro mo ba na ako’y ligtas?
T1119-Sino ang nagpangalan sa Amang Dios o binigyan ba Niya ng pangalan ang Kanyang sarili?
T1120-Kailangan pa ba ng doktrina bago bautismuhan? Nasa Biblia ba iyon?
T1121-“Ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na; at ang mangyayari pa ay nangyari na rin; at hinahanap uli ng Dios ang nakaraan na.” Ano ang hinahanap ng Dios?
T1122-Ano ang kahulugan ng “ang pintuan ng hades ay hindi makapananaig sa iglesia na itinatag ni Cristo”?
T1123-May kaligtasan ba ang mga taong nakarinig ng tunay na salita ng Dios pero hindi nabautismuhan?
T1124-May biblical explanation ba ang paglabas ng mga ahas na nababalita sa diyaryo at TV? May pahiwatig po ba ang Dios sa mga pangitain na ito?
T1125-Bakit sinabi ni Jesus sa bagong tipan na, “Ako at ang Ama ay iisa”?
T1126-Sa Isaias 54:5, dun sa Panginoon ng mga hukbo, may nabasa akong sitas na ang nakalagay ay JAH. Ano po ang ibig sabihin? Puwede ba nating tawaging Jah ang Dios?
T1127-Sa Isaias 59:21, anong salita po iyong tinutukoy duon?
T1128-Pag namatay ang tao, puwede pa bang ipanganak?
T1129-Paano n’yo natuklasan na ang relihiyong Ang Dating Daan ay mas nakahihigit kaysa ibang relihiyon?
T1130-Nuong nilalang ng Ama at ng Anak ang langit at ang lupa, nasaan si Cristo?
T1131-May palatandaan ba sa Biblia na may tao pang mabubuhay pagkatapos ng paghuhukom?
T1132-Natuto akong mag-drugs nuon, na-praning po ako. Maliligtas pa po ba ako?
T1133-Bakit iba-iba ang paraan ng kamatayan ng bawa’t tao at bakit may namamatay sa karumal-dumal na paraan gaya ng heinous crime na pinagpuputol-putol ang bawa’t bahagi ng katawan?
T1134-Bakit ang Ang Dating Daan ang tawag o pangalan ng relihiyon ninyo?
T1135-Ano ang ibig sabihing kasalanang ikamamatay at kasalanang hindi ikamamatay na utos ipanalangin?
T1136-Nagagalit sa akin ang asawa ko’t anak pag nanonood ako sa inyo dahil sumisigaw daw po kayo. Ano pong masasabi n’yo?
T1137-Ano po ba ang maganda kong magiging approach sa asawa ko’t mga anak para sila’y mahikayat ko sa inyo?
T1138-Inaaral sa amin na purihin ang Dios sa lahat ng mangyayari sa ating buhay, mabuti man ito o hindi, kaya sa tuwing may nangyayari po, nadulas o nauntog bukambibig ang alelujah o praise the Lord. Tama ba ito?
T1139-Nandito na daw ang Messiah. Gaano katotoo iyon?
T1140-Dapat ba tayong matakot sa kamatayan?
T1141-Maliligtas ba ako kahit hindi ako nakaanib sa inyong samahan?
T1142-Ano ang kahulugan ng apat na hayop na napanaginipan ni Propeta Daniel sa Daniel 7:1-patuloy?
T1143-Ang Mateo 5:17 sa Magandang Balita Biblia, may kontradiksyon ba sa Hebreo 8:13?
T1144-Sa Biblia, sino ang sinasabing panganay na anak ni Abraham na pinangakuan ng Dios na pararamihin ang lahi at pagpapalain din Niya?
T1145-Ang Dios po diba ang lumikha ng lahat ng tao? Si Judas Iscariote ba ay itinalaga na magtraydor sa ating Dios na hinayaan po ba ng Dios Ama ang pagtatraydor sa Kanyang bugtong na Anak?
T1146-Ano ang kautusan ng Dios sa babaeng Kristiyana?
T1147-Bakit nagkaiba-iba ang lengwahe natin samantalang iisa lang naman ang pinanggalingan natin, si Eva’t Adan lang po?
T1148-Sa pamamagitan ba ng relihiyon maililigtas ang buhay at kaluluwa ng isang tao? Hindi pa ba sapat ang personal or intimate relationship with God?
T1149-Hindi ba puwedeng irespeto na lang ang kani-kaniyang paniniwala ng bawa’t relihiyon? Bakit kailangan pa ng pagtatalo gayong iisang Dios lang ang ating pinaglilingkuran?
T1150-Paano naging Dios si JesuCristo gayong siya mismo nagsabi na siya’y tao sa Juan 8:40?
T1151-Tungkol sa pagpapagpag ng alikabok sa paa. Tinanong ko iyon sa pastor namin. Isa lang daw po iyong tradisyon noon?
T1152-Dati ang pagkakaalam ko si Solomon ay ligtas pero naipaliwanag sa akin na hindi po siya ligtas. Ngayon may nagsasabi na lahat daw ng tao sa Old Testament ay ligtas dahil sa Efe. 4:8 na in 3 days nag-preach si Cristo in prison. Gusto kong malaman ang Greek translation ng preached na word dun, shouted po ba o talaga pong nangaral si Cristo sa kailaliman?
T1153-Sexist po ba ang Bible? Ano iyong sinasabing katulong lang daw ang babae?
T1154-Sino ang tinutukoy sa Roma 2:19-24?
T1155-Nasa Biblia ba ang mga pangyayari ngayon na ang mga namamatay hindi lang basta pinapatay kundi pinuputol pa ang katawan. Iyon ba’y nakasulat sa Biblia? Mas nananaig po yata ang kasamaan kaysa sa kabutihan sa panahong ito?
T1156-Inutos ng Dios na huwag kainin ang bunga ng pagkakilala ng mabuti at ng masama pero bakit sa sulsol lang ng demonyo kinain ni Eva ang bunga? Bakit parang talo ang Dios duon?
T1157-Bakit ginawa ng Dios ang langit at lupa na napakalayo ang agwat?
T1158-Bakit gugunawin ng Dios ang mundo diba ginawa Niya iyon para sa tao?
T1159-Kapag isa ka nang born again, hindi na raw puwedeng kumanta ng mga worldly songs kundi mga papuri na lang daw po. Kayo’y naririnig kong kumakanta rin po. Ano po bang tama duon?
T1160-Ano ang mauuna tribulation o rapture?
T1161-Ang kaligtasan ba’y nawawala?
T1162-Palatandaan ba na may Espiritu ng Dios ang tao kung nakakagawa siya ng kasalanan ay laban ang kalooban niya?
T1163-Kami ba ay nakakapag-alis ng masamang espiritu sa mga taong sinaniban nito na ang gagamitin namin ay ang pangalan ni Cristo Jesus na may buong pananalig sa Kanya?
T1164-Ang mga taong matuwid ba ay maaaring mapabayaan ng Dios na mapahamak o saniban ng masamang espiritu?
T1165-Paano mararamdaman ang presensya ng Dios sa atin?
T1166-Kung ang gumawa ng langit at lupa ay Dios, saan naman nanggaling ang Dios? Nilikha ba ito?
T1167-Pang-ilang salin mula kay Adan si Cristo?
T1168-Bakit tinawag na Panginoon ni David ang Cristo?
T1169-Ang pagkaalam ko ang kasalanan ay classified into two – ang sin of commission at sin of omission. Alin ang mas mabigat na liability sa harapan ng Dios ang kasalanang nakagawa ng labag o yung kasalanang hindi nakagawa ng mabuti?
T1170-Nang malasing si Noah ay nakatulog siya ng hubo’t hubad. Is it not pornographic?
T1171-Pagkatapos lipulin ang Sodoma’t Gomorra, natakot ang 2 anak ni Lot na hindi magpatuloy ang kanilang lahi, nilasing nila ang kanilang ama then they made love with their father?
T1172-Totoo ba na si Maria na ina ni Jesus ay hindi namatay at siya’y umakyat sa langit at binigyan ng Dios ng kapangyarihan?
T1173-Nang si Cristo’y bumalik sa langit, may iniwan ba siyang larawan kagaya ng sinusunod ng walang alam?
T1174-Hindi ba sinasabi sa 1 Tesalonica 4:17, pagtunog ng pakakak magpapakita si Jesus? Paano natin masasabi na siya na nga ang Dios?
T1175-Ano ba talaga ang tunay na sabbath, Saturday o Sunday?
T1176-Tayong lahat nagsasabi na ang Dios ay nasa langit, nasa lupa, nasa lahat ng Kaniyang ginawa. Tayo’y ginawa ng Dios. Bakit naman kung nasa atin ang Dios ay may mga taong pumapatay ng kapwa, nagmumura ng masasakit sa kanyang kapwa?
T1177-Kung si Cristo ang ulo ng iglesia at ang ulo ng tahanan ay lalaki o ama, ano ang dapat naming unang ipagkaloob sa aming pamilya – ang basic needs o ang pananampalataya sa ating Panginoong JesuCristo?
T1178-Paano umiwas sa mga kalikuang bagay halimbawa’y tukso?
T1179-Ayon sa Biblia, ang ating tagapagligtas ay si JesuCristo na siyang darating. Alin ang pinakamahalagang bautismo, ang bautismo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo o ang bautismo sa pangalan ni Jesus?
T1180-Paano ninyo maipapaliwanag ang kabaitan ng Dios sa isang taong biktima ng karahasan?
T1181-Nagtataka ako kung bakit si Jesus ay sinasabing Dios gayong sabi niya sa Mateo 27:46 “Dios ko, Dios ko bakit mo ako pinabayaan?” Bakit tumatawag siya sa isa pang Dios kung Dios na po siya?
T1182-Narinig ko sa inyong pangangaral na ang sabi n’yo ang Dios ay may mata, may puso, may paa at may puwit. Pakiliwanag po ang pinakamagandang batayan upang maunawaan ko. At kung may puwit ang Dios paano kapag nautot Siya, anong maaamoy natin?
T1183-Ano ang dating kalagayan ni satanas?
T1184-Ano ang kahulugan ng Eclesiastes 7:28?
T1185-Sa panahon natin ngayon ay puro kaguluhan. May mga gawa ba o mga kilos na dapat sundin tayo na ikalulugod sa atin ng Dios?
T1186-Si Moises at Noah ay talagang tagasunod ng Panginoon. Nahusgahan na ba sila o mahuhusgahan pa lang ba?
T1187-Hindi pa ako isang kapatid ninyo sa pananampalataya pero interesado talaga ako. Kapag nagdarasal ba ako, naririnig ako ng Panginoon?
T1188-Mula nang maanib sa inyo ang asawa ko, sinabi niya na mas mahal na raw niya ang relihiyon niya kaysa sa akin. Ano ang masasabi ninyo?
T1189-Gaano ba katagal ang sinasabing matinding kapighatian?
T1190-Nakakapanood ako ng debate ninyo. Hindi ba nagkakasala ang isang mangangaral na bumibigkas ng mga hindi naaayon na pananalita? Iyon ba’y nasusulat sa Biblia?
T1191-Bakit nasabi ni Cristo ang nakasulat sa Mateo 28:19?
T1192-Sa Matthew nakalagay, “the Holy Spirit leads Jesus Christ to be tempted by the devil.” Sa James naman nakasulat, “God cannot be tempted by evil.” Si James ay tao lang pero alam niya na God cannot be tempted by devil, dapat alam din ni satanas iyon. Why did the Holy Spirit lead Jesus Christ to be tempted, for the Holy Spirit knows that God-Jesus cannot be tempted with evil? Ganun din si satanas. What seems to be the wisdom in that exercise of utility?
T1193-May alam ka bang isa (maliban sa iyo) na hindi bulaang propeta sa ngayon? Naniniwala ba kayo sa modern prophet?
T1194-Paano makikipag-ugnayan ang tao sa Dios upang maligtas?
T1195-What is the original name of the Lord Jesus Christ?
T1196-Ilan ba ang klase ng Biblia sa buong mundo at alin ba ang tama?
T1197-Sa panahong Kristiyano ba ay umiiral pa ang sampung utos at ang mga ritwal lang ang hindi na?
T1198-Sino ang alpha at omega? Ang Ama ba iyon o ang Anak?
T1199-Sa 1 Tim. 2:11-12, pinapayagan ba ninyo ang mangangaral ninyong babae na magsalita o magbasa sa gitna ng iglesia?
T1200-Sa Efe 4:26, ano ang tamang pagpapakita ng galit? Pinapayagan ba ang isang relihiyosong tao na magalit?
T1201-Mayroon bang katawan ang Dios Ama na gaya ng sa tao? Kung meron man, may tao na bang nakakita sa Kanya dito sa lupa?
T1202-Bakit po kayo may singsing? Hindi ba bawal po ang mag-alahas?
T1203-Saan pong libro makikita o mababasa ang mga words na ito – eros, philia, agape?
T1204-Sa Mateo 28:19, kung halimbawang ikaw ay mananampalataya, dapat n’yo ho bang ipangaral ang salita ng Dios, at kung hindi ho ito magagawa ng isang mananampalataya ay hindi po maliligtas?
T1205-Mayroon na bang nakasunod kay Cristo?
T1206-Nakapag-aral po ba kayo Bro. Eli? Kasi bakit napakahusay n’yo sa Biblia? At nung nakipagdebate kayo sa foreigner ay naiintindihan n’yo; kung hindi kayo nakapag-aral, paano n’yo naiintindihan iyon?
T1207-Totoo bang kasalanan ang sumamba sa dios na gawa sa kamay o dios-diosan? Bago ba nagawa ang Biblia’y mayroon nang mga tao nuon na sumasamba sa dios-diosan? Diba ang Biblia’y gawa rin ng tao?
T1208-Bakit kailangang pagdebatehan ang paniniwala ng iba’t ibang relihiyon? At ano po ang relihiyon na masasabi nating perfect?
T1209-Bakit ang dami-daming relihiyon, in the end, ang last resort pa rin naman po ay si God?
T1210-May anak akong autistic. Sabi ninyo, ligtas po ang mga sanggol at ang mga batang katulad nila ay magmamana ng kaharian – ibig ko lang malaman, kapag binuhay ba sila iyon din bang edad nila at saka iyong kagaya ng anak ko na autistic, autistic pa rin ba iyon?
T1211-Papaano ang tamang paglilingkod sa Dios?
T1212-Kapag ba ang isang tao’y pakinig ng pakinig sa mga aral sa Biblia, siya ba’y may pag-asang maligtas?
T1213-Bakit maraming tao na kahit anong dami ng trabaho ang pasukan ay wala pa rin at wala?
T1214-Ang pagkakasumpa ba kay Cain ay nangyari na o mangyayari pa? At ano ang tanda na ibinigay ng Dios sa kaniya para di siya masugatan ng mga makakasumpong sa kaniya?
T1215-Totoo ba na ang araw ng sabbath ay araw ng Sabado? Mababasa ba ito sa Biblia? Kung araw ng Sabado o kung hindi araw ng Sabado, maka-clarify ba natin sa Biblia?
T1216-Papaano ba pagtitibayin ng tao ang kaniyang sarili laban sa tukso ng kasalanan lalo na’t sa kaniyang kahinaan siya’y natutukso?
T1217-Papaano ang pagkakaiba ng nag-aabuloy ng malaki o kakaunti? Pareho bang maliligtas? Sapagkat napapansin ko kapag kakaunti ang inilalagay sa sobre o supot para bang matabang sa iyo ang humahawak ng supot.
T1218-Papaano kaya maiaalis mo sa iyong puso ang galit at muhi sa taong nagkasala sa iyo?
T1219-Ang gawaing immoral ng isang tao’y may nakalaan bang parusa mula sa Dios?
T1220-Papaano makakasumpong ang tao ng katahimikan o katiwasayan ng buhay mula sa Amang nasa langit?
T1221-Ang mga bad spirits na nagpapakita tulad ng mga multo, totoo ba iyon? At bakit sila nagpaparamdam sa mga tao?
T1222-Okay lang po bang mag-alay ng bulaklak sa puntod ng patay?
T1223-Ano ang maipapayo n’yo sa akin ang asawa ko’y nagpakasal na sa iba?
T1224-Bawal po ba sa Biblia na magnasang yumaman ang isang tao?
T1225-Base ba sa Bible na ang adultery or infidelity o kaya ang pagiging iresponsableng asawa’y puwedeng maghiwalay? Ano pa ba ang pinipermit sa Bible na ang mag- asawa’y puwedeng maghiwalay? Puwede pa bang mag-asawa ang ganun? Kung iresponsable ang asawa, paano na? Puwede bang pagtiisan o paano ba?
T1226-May koneksyon ba ang konsensya sa takot sa Panginoon? Kaya ba tumagal ang pag-aasawa namin ng 21 years dahil may takot ako pero may konsensya din kami pareho although may differences kami at incompatibilities? Paano n’yo maidedescribe ang konsensya?
T1227-Anong lahi ang tinutukoy sa Mateo 24:34?
T1228-Ang premarital sex or sex out of marriage ba ay mako-consider na pangangalunya o pakikiapid?
T1229-Hindi pa ba sapat ang pagiging mabuting tao upang siya ay maligtas?
T1230-Ano ang ikinaliligtas ng tao – ang relihiyon o ang pagsampalataya sa Dios o pagsunod sa kautusan ng Dios? Ito ba’y magkasama o magkahiwalay?
T1231-Ako po’y sampung taong gulang na. Sa mga ganitong edad ko ba’y nagkakasala na kami? Kung nagkakasala man po kami, paano ko maiiwasan ang pagkakasalang yaon hanggang sa ako’y nabubuhay?
T1232-Ano po ba talaga ang mga anghel na kerubin at serapin? Iyon ba ang mga anghel na pugot ang ulo?
T1233-May nakahanda bang plano ang Dios kung sakaling si Eva lang ang nagkasala?
T1234-Tungkol sa Armageddon o digmaang magaganap sa pagitan ng masasamang espiritu at sa mabubuting espiritu. Alam natin na ang espiritu, masama man o mabuti ay hindi na mamamatay. Anong uri ng digmaan ang magaganap at ano ang mga armas na gagamitin nila?
T1235-Ano ang batayan ng inyong pananampalataya?
T1236-Marami ang mga religion na naniniwala, may mga bawal, bawal kung anong bawal. Hindi ba ang ibinigay ng Dios na utos ay mahalin mo ang Dios una sa lahat, pangalawa ang iyong kapwa-tao? Bakit tumitingin tayo sa mga damit where in fact lahat iyan mauuwi sa abo? Naniniwala ba kayo na ang tunay na hinahanap ng Dios ay ang malinis na puso, isip at gawa ng isang tao hindi sa mga damit?
T1237-Hindi ho ba kapag malakas ang pananampalataya natin, we are not affected ng ating environment? Besides, noong si Eva’t si Adan ay nasa paraiso, hindi ho ba’t nakahubo’t hubad sila? Nagkaroon lang sila ng takot at pagkahiya sa sarili nila nang sila ay magkasala?
T1238-Nasusulat sa Mar.16:15-16, sinabi ni Jesus sa mga alagad, “Humayo kayo at sa buong sanlibutan ay ipangaral ninyo ang mabuting balita…” Para itong saliwa sa Heb.6:1-3 na nababanggit na huwag nang ipangaral ang unang ipinangangaral ni JesuCristo. Nabanggit pa nga roon ang bautismo. Hindi ba ito’y parang sariling opinyon nung mangangaral? Hindi ba ang isang mangangaral kapag nagdagdag ng sarili niyang opinyon, ito ay karagdagan sa salita ng Dios na ipinagbabawal sa Deut 4:2?
T1239-Sa panahon ngayon, ano po ba ang tunay na relihiyon na makakaligtas sa tao pagdating ng paghuhukom?
T1240-Totoo bang December ipinanganak si JesuCristo? Kasi po sa book ng Asia, tuwing December umuulan ng yelo. Kapag nanonood naman kami ng kapanganakan ni JesuCristo, nanginginain po ang mga tupa sa sabsaban. Bakit po kaya ganun?
T1241-Sa panahon po ngayon, sino po kaya ang tunay na sugo ni JesuCristo?
T1242-Kung sakali mang dumating ang paghuhukom, halimbawa po ako’y nasa labas pa ng iglesia, saan mapupunta ang nasa labas pa ng iglesia?
T1243-Ano po ba ang kahulugan ng 666 at sino ang tatatakan nito?
T1244-Ano ba talaga ang batayan ng isang pagiging Kristiyano at anu-anong mga bagay-bagay ang taglay ng isang tunay na Kristiyano?
T1245-Naniniwala ako na ang teachings n’yo ay totoo. Pero hangga’t hindi pa ako kaanib, maliligtas po ba ako?
T1246–Mula po kay Noe after ng flood kaninong descentant po tayong mga Pilipino o ang mga Chinese? Kasi magkakaiba po ang mga features natin. Does this mean na through the years nag-a-adapt ang features natin sa ating environment?
T1247-Sa anak ni Noe, kanino galing ang mga taga-Asia o kaya ang mga taga-Europe?
T1248-Bilang isang kaanib sa Iglesia ng Dios, hanggang saan puwedeng sundin ang asawa na kaiba po ng relihiyon?
T1249-Totoo ba sa Biblia na sa pagkanta ng pagpupuri sa Dios ay hindi na kailangan ang paggamit ng instrumento?
T1250-Totoo po ba na ang partners are made into heaven? Papaano ang mga walang partner sa buhay?
T1251-Kinakailangan pa bang ang isang miyembro o isang kapatid ay magpatuloy na maglingkod sa isang relihiyon na hindi tumatanggap ng doktrina?
T1252-Halimbawa tumanggap ka ng doktrina at natapos mo yun at hindi ka nagpabautismo dahil hindi mo pa rin masyadong nasaliksik ang Dating Daan, meron po bang nakalagay sa Biblia na kaparusahan?
T1253-Simula po noong ginawa ang mundo, ilang taon na po ba ang mundo hanggang sa kasalukuyang taong ito, 2008?
T1254-Tungkol sa kamatayan ni Pablo. Hindi ba po hindi nakasulat sa Biblia kung namatay siya at kung saan siya inilibing?
T1255-Anong verse o aklat sa Biblia ang maire-recomend n’yo na magandang basahin kapag parang nade-depress ang isang tao?
T1256-Ang pananalangin ba ay palaging kalakip ang pagluha o pag-iyak?
T1257-Saan nag-originate ang Bible? Bakit iba-ibang version ang ginagamit at hindi ang original?
T1258-Sa panahon ngayon maraming iba’t ibang doktrina tungkol sa kaligtasan. Gusto kong malaman kung ano ang pananaw ninyo sa Biblia tungkol sa kaligtasan.
T1259-Paano mas maiging maintindihan ang pagbabasa ng Biblia kasi may mga terms sa Biblia na mahirap maintindihan kaya kung minsan nami-misinterpret o iba ang pagkakaintindi?
T1260-Bakit kailangan ang doktrina para maanib sa iglesia? Ito po ba ang batayan o sukatan para maging handa ang isang tao bago bautismuhan?
T1261-May pangalan ba ang Dios?
T1262-Kahit hindi ba kaanib sa inyong samahan ay puwede nang gumawa ng gawain ng isang kaanib?
T1263-Kailan nagsimula ang inyong samahan at ano ang pangalan nito?
T1264-Bakit sa ngayon ay marami nang relihiyon o denominasyon at ang iba nagtayo ng malalaking simbahan o katedral?
T1265-Totoo ba ang soulmate at nakalagay ba ito sa Biblia?
T1266-Ang itatatanong ko lang po, dito po ba sa profession ko, enough po ba ang mabubuting nagagawa ko para makuha ko ang salvation? Ang mga may kasong iba’t-ibang taong lumapit na po sa akin, napakarami ko na pong natulungan in 16 years in reporting po sa media, enough na po ba iyon para makarating ako sa heaven?
T1267-I always pray naman palagi lalo na kapag nandun ako sa mabibigat na kaso o sa mabibigat na problema ng tao, tama po ba ang ginagawa ko?
T1268-Gusto ko pong malaman kung sa ikalawang pagparito po ng Panginoong JesuCristo may mga buhay pa ba siyang madadatnan?
T1269-Pag namatay po ba ang isang taong makasalanan tapos ipinagdasal siya ng mga mahal niya sa buhay may pagkakataon po ba na maliligtas siya?
T1270-Hindi po ba lalang ng Dios ang mga hayop? So, kabilang po ba dito ang mga dinosaurs? Kung oo nakahalubilo po ba nina Eba’t Adan ang mga ito?
T1271-Di ba po sa Biblia ay nakasulat na pitong araw ang paggawa ng Dios sa mundo? Hindi po ba literal iyon?
T1272-Posible po bang may buhay sa labas ng Earth?
T1273-Iyon pong mga nagke-claim na nakakakita daw po sila ng mga multo, totoo po ba iyon?
T1274-May aral at utos po ba ang Panginoong JesuCristo na kapag may kaaway ang kapatid ay kailangang tulungan kahit na pumatay o makapatay man?
T1275-Ang doktrina po ba’y kailangang nakabatay sa Biblia?
T1276-Sa inyong samahan, mayroon ho bang sampung utos din na sarili po ninyo?
T1277-Iyon po bang pakikipagdebate ay utos din po ng Biblia?
T1278-Diba si Jesus Christ ay nanggaling kay Virgin Mary, kumbaga’y ipinanganak siya; ang Holy Spirit, saan ho galing?
T1279-Tungkol po sa ating mga dila. Ang ating mga dila ay makasalanan at nakakasakit sa kapwa-tao, di ba? Sabi ng Panginoon gamitin natin ito sa pagpi-pray sa Kanya. Ano ang mga pangako ni JesuCristo sa atin tungkol dito?
T1280-How about if missing na ang asawa mo tapos gusto mong mag-asawa ulit, pwede po ba iyon?
T1281-Ako’y nagdadasal ng paulit-ulit gaya ng rosaryo. Tama po ba iyon?
T1282-Tama ba sa Dios ang sumampalataya ka o maniwala ka sa nilikha ng tao kagaya ng mga santo?
T1283-Papaano ba makukuha o makakamit ng isang tao ang kaligtasan?
T1284-Papaano po ba ang tamang pagpapabautismo?
T1285-Puwede na bang kainin sa kapanahunan nating ito ang inutos ng Dios na huwag kainin na nakasulat sa Levitico 11:6-7? Kung puwede na, paano ang nakasulat sa Mat.5:17 na ang mga utos kailanman ay hindi mawawaglit kahit isang kudlit man lang?
T1286-Ang pinagmulan ng kasamaan ay si satanas. Kung halimbawa bang hindi nagpalalo si satanas, ano ba ang naging kalagayan natin o ni Eva at ni Adan pati ng hanggang ngayong relihiyon?
T1287-Papaano ba ang lubos na pagpapatawad sa kapwa? Dahil nalalaman kong pinatawad ko na pero pag naaalala ko nakakaisip ako ng masama.
T1288-Anu-ano po ang mga hakbang tungo sa buhay na walang hanggan?
T1289-Sinabi ng Biblia na ang Ama at ang Anak ay iisa, hindi ba sa kadakilaan parang iisa ang Ama at ang Anak?
T1290-Hindi ba parang magiging kontradiksyon ang salita ng Dios sapagkat sinasabi sa Biblia na si Cristo ang Panginoon ng mga panginoon at Hari ng mga hari. Papaano iyon kung mas higit pa ang Ama kaysa sa Hari ng mga Hari?
T1291-Wala po ba sanang kamatayan ang tao kung hindi sana sumalangsang sa utos ng Panginoong Dios sina Eva’t Adan?
T1292-Paano po tayo magiging banal?
T1293-Tama po ba na sa pag-aaral ng doktrina ay tinitingnan o pinupuna ang kamalian ng ibang relihiyon?
T1294-Ang tanong ko’y hango sa doktrina ukol sa buhok. Gaano po ba kahalaga ang buhok sa kabilang buhay o iyon ba’y may halaga pa sa kabilang buhay?
T1295-Kapag halimbawa po ba nabautismuhan ako, totoo ba na lalayo sa akin ang mga masasama o ang mga demonyo? Matatakot po ba na lumapit?
T1296-Kapag sumasama po ang tao, bakit po lumalayo ang anghel o espiritu na itinalagang gumabay sa atin sa pananahan natin sa mundo?
T1297-Sa Jeremias 16:16, ang tinutukoy po bang daan doon ay literal o iyon po ba’y relihiyon?
T1298-Totoo po ba na kung hindi daw nagkasala si Eva’t Adan ay wala raw po tayo dito?
T1299-Totoo po ba ang kasabihang “Walang taong perpekto”?
T1300-May hangganan po ba ang pagpapatawad ng ating Panginoon? Maaari ko po bang ipasok dun ang sinasabi sa Kawikaan 1:24-31?
T1301-Totoo po bang may ikatlong langit?
T1302-Bilang isang kabataan po, ano po ba ang tungkulin ko sa aking magulang at sa kapaligiran?
T1303-Halimbawa po kaanib na siya pero hindi siya sumusunod sa aral at hindi siya gumagawa ayon sa aral, ano po ang dapat gawin upang magbalikloob siya?
T1304-Ang compose ng tao ay tatlo – (katawan, kaluluwa at espiritu). Hindi ko po maunawaan dahil ang sabi ng professor namin ang galing sa Dios ay hindi na parurusahan. Di ba ang espiritu at ang hininga ay galing sa Dios? Parurusahan ba ng Dios ang espiritu kasama ng katawan at ng kaluluwa?
T1305-Napag-aralan kong marami ang pangalan ng Dios – may Jehovah-nissi, Jehovah-raffa, Jehovah Jaira at mayroon pang El-Shaddai. Ano po ba talaga ang pinakapangalan ng Dios?
T1306-Kinasisiyahan po ba ng Dios ang pagdaraos ng piyesta sa aming patron?
T1307-Totoo po bang may kaharian ng Dios? Ano ang gawain ng maliligtas doon?
T1308-Sino po ba si Bro. Eli sa personal niyang buhay? At bakit po kaya sa tuwing may maririnig kaming nanghuhusga sa inyo ay masyado kaming nasasaktan lalo na po ang asawa ko?
T1309-Bakit po ang mga hindi nananampalataya ang siyang pinagpapala at ang mga sumasampalataya naman ay lalong nalulugmok sa hirap?

Advertisements